Състоя се обществено обсъждане на Наредбата за насърчаване инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат клас В

17 Сеп 2016
2060 times

В заседателната зала на Общински съвет – Тетевен, се проведе обществено обсъждане на Наредбата за насърчаване инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат клас В, заедно с мотиви, изготвени на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Участие в срещата взеха кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, председателят на Общинския съвет Мария Стойчева, директор на дирекция „Специализирана администрация“ Валентина Николаева, общински съветници и служители от администрацията.

С изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите през 2013 г., се създаде възможност за насърчаване на инвестициите с общинско значение. Съгласно чл.22з, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, Общинският съвет приема наредба, в която се определят условията и редът за издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките съгласно изискванията на глава трета от Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за неговото прилагане. До настоящия момент Общински съвет – Тетевен, не се е възползвал от правомощието си по чл.22и , т.1, във връзка с чл.22з, ал.1 от Закона, да възложи изготвянето и приеме Наредбата за насърчаване на инвестициите. Приемането на Наредбата се налага и поради динамиката на икономическите процеси в последните години в национален мащаб, които доведоха до концентриране на инвестиционен интерес и реализиране на проекти с обществено-значими  резултати, основно в големите градове и общини. Същевременно малки общини и градове като Тетевен, отчитат показатели като демографски срив, висок процент безработица над средния за страната, липса на реализирани инвестиции в сферата на производството, услугите, иновациите, които  да създават и трайна заетост за населението. Инициативата на местната власт за преодоляване на подобна отрицателна тенденция е не само законово задължение, а критерий за ефективно и ориентирано към обществените потребности управление.

С приемането и прилагането на Наредбата се очакват и следните резултати: Синхронизация  със законовите и подзаконовите нормативни актове от действащото национално законодателство, уреждащо държавната политика за насърчаване на инвестициите; Засилване контакта с държавни и регионални институции по повод общи действия за привличане на инвеститори и реализиране на техния инвестиционен интерес; Ново ниво на партньорство и сътрудничество с местния, национален и международен бизнес по повод привличане  на инвестиционни намерения и реализиране на насърчителни мерки, както и реципрочност на взаимодействието с оглед реализиране на мерки от страна на инвеститорите в обществен интерес, различен от техния предмет на дейност; По-ефективно управление на общинска собственост с оглед доходност, запазване и обновяване на сграден фонд и др.

Активната позиция и работа, касаеща ефективно и целесъобразно управление и разпореждане с общинска собственост, партньорство и сътрудничество с всеки, проявил желание и интерес да влага инвестиции и да създава работни места е задължително условие за постигане на положителни резултати в местното икономическо развитие на общината. С оглед на това, конкретното и точно регламентиране на правомощията и ангажиментите на местната власт в тази насока, включително  и по отношение насърчаване на инвестиции с общинско значение е задължителен елемент от една добре функционираща система на местна власт и самоуправление.

Last modified on Понеделник, 26 Септември 2016 10:32
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню