Проведе се обществено обсъждане на проектобюджета на община Тетевен за 2017 година Featured

05 Ян 2017
2337 times

На 04 януари се проведе обществено обсъждане на проектобюджета на община Тетевен за 2017г. Основните принципи при разработването на бюджета за 2017г. са планиране на реално изпълними приходи, обвързани с мерките за повишаване на събираемостта по Плана за финансово оздравяване, както и прилагане  на консервативна политика на разходите, обвързани с мерките за тяхното оптимизиране.

„Всички ние трябва да се обединим от общата ни цел: да осигурим запазването на финансовата стабилност на общината, чрез увеличаване на събираемостта на собствените приходи, ефективно и прозрачно разходване на местните ресурси, което трябва да стане и с Вашата подкрепа. Убедена съм, че всеки от нас ще даде своя принос в постигането на тази цел!“, каза кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева.

Основната цел на финансовата политика на общината е да обвърже определените цели и приоритети за развитието й, с ресурсите и очаквания ефект за населението. Най-сложният елемент на тази политика е постигането на баланс между приходите и разходите. Балансирането на бюджета обхваща както етапа на съставянето, така и етапа на изпълнението му. При разработването на бюджет 2017г. е взето под внимание следното: Анализ на изпълнението на приходната и разходната част на бюджет  2016г.; Тенденция на развитие на приходите и разходите– използване на данните за последните 3 години; Анализ на натуралните  и стойностни показатели за всички разходи, за които могат да се идентифицират натурални показатели; Приложена е структурата, съобразена с изискванията на ЗПФ, ЗДБРБ за 2017 г., указанията на МФ, утвърдената ЕБК  и други закони, свързани с тяхното изпълнение.

Проектобюджетът на Община Тетевен е в размер на 15 690 751 лв. Приходите за държавни дейности възлизат на 9 169 012 лв. -58%, а за местни - 6 521 739 лв. - 42%. Планирането на разходите е същинската част от бюджетния процес и на етап  планиране се осигуряват задължителните плащания и поетите ангажименти. Разходната част на общинския бюджет включва: текущите бюджетни разходи за делегираните от държавата дейности; текущите бюджетни разходи за местните дейности; капиталовите разходи за изпълнение на годишната инвестиционна програма и резерви. През 2017 г. се запазва начина за финансиране на функциите, дейностите и параграфите в делегираните от държавата дейности. Разпределението на разходите е както следва: делегирани от държавата дейности  – 9 169 012 лв., местни дейности - 6 183 064 лв. и дофинансиране на държавни дейности - 338 675 лв.

Ето и общия размер на разходите: Най-голям дял заема функция „Образование” 7,073,169 лв. – 45%, следвана от функция „ЖСТР и БКС” 3,033,714 лв. – 19%, функция „Общи държавни служби” 1,973,319 лв. – 13%, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 1,076,485 лв. – 7% и т.н.

През бюджетната 2017г. усилията на общинското ръководство ще бъдат насочени към стабилизиране на финансовото състояние чрез увеличаване събираемостта на собствените приходи, повишаване качеството на публичните услуги чрез по-ефективно разпределение и използване на ресурсите по бюджета, както и чрез привличане на средства от Европейските и национални фондове.

Last modified on Четвъртък, 05 Януари 2017 06:44
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню