Ще бъде направена първа копка на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен Featured

29 Мар 2018
2414 times

purva kopka sava mladenov

 

На 02.04.2018г. /понеделник/, от 11.00 ч., в заседателната зала на Община Тетевен, етаж I, ще се проведе начална пресконференция и от 12.00 ч. в двора на НПГГСД „Сава Младенов”, гр. Тетевен - ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА” по проект Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработванеСава Младенов“, гр. Тетевен по договор № BG16RFOP001-3.002-0038-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен, по процедурата: BG16RFOP001-3.002, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020.

              

Предвидените инвестиции в четирите сгради, а именно "Учебно-административна сграда", "Общежитие", "Столова и кухня" и "Физкултурен салон" имат за цел да постигнат следните резултати:

 

-Достигане на най-малко клас на енергопотребление „С“ на сградите;

-Намаляване на разходите за енергия на образователната инфраструктура;

-Подобряване на експлоатационните характеристики на сградите, което ще доведе до повишена рентабилност и удължаване на жизнения им цикъл, устойчиво управление и поддръжка;

-Постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност, което води пряко да намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – до редуциране на емисиите на парникови газове;

-Създаване на условия за интегриране на групи в неравностойно положение, чрез прилагане на мерки за подобряване достъпността;

-Планираните инвестиции ще допринесат за по-широка социална интеграция и подобряване бъдещите перспективи на деца в неравностойно положение;

-Подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане;

-Осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес чрез подобряване на инфраструктурата, места за обучение, спорт и отдих, както и осигуряване на помещения за извънучилищни занимания;

-Предоставяне на съвременни условия в образователната инфраструктура, което да допринесе за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и тяхната професионална реализация;

-Подкрепа за запазване на традиционните функции на Тетевен като малък град, предлагащ образователни услуги за местното население и за това от околните периферни райони.

 

Обща стойност на проекта: 1 299 989.08 лв.

Европейско финансиране : 1 104 990.71 лв.

Национално съфинансиране - 194 998.37 лв.

Срок на изпълнение:

Начало: 27.12.2016 г.

Край: 27.12.2018 г.

Бенефициент на проекта: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

 

-------------------------------------------- www.eufunds.bg-----------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на ПГГСД „Сава Младенов“, гр. Тетевен“, който осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонда за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Тетевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на „Региони в растеж“ 2014-2020.

Last modified on Четвъртък, 29 Март 2018 11:23
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню