В Тетевен бе направена първа копка по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов““ Featured

02 Апр 2018
2206 times

purva kopka sava mladenov

 

На втори април в гр. Тетевен бе дадено началото на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен по договор за финансиране № BG16RFOP001-3.002-0038-C01. В заседателната зала на Община Тетевен се проведе началната пресконференция по проекта, а след това в двора на учебното заведение бе направена символичната първа копка.

Пресконференцията откри зам.-кметът на Община Тетевен Тони Стоев, който запозна присъстващите с очакваните резултати от реализацията на проекта, както и с това какво ще бъде извършено.

„Целта на проекта е въвеждане на мерки за енергийна ефективност, а предвидените инвестиции ще бъдат вложени в четирите сгради на училището: "Учебно-административна сграда", "Общежитие", "Столова и кухня" и "Физкултурен салон", каза г-н Стоев. Той добави още, че са предвидени мерки за съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, за конструктивното укрепване и повишаване на сигурността на сградите и за цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба №7 от 2004г. за Енергийна ефективност.

„Ще бъде подменена компрометираната дървена конструкция, хидроизолационните слоеве и покривно покритие от ламарина, с изключение на учебно-административната сграда. Ще се извърши подмяна на улуци и водосточни тръби, ще бъдат подменени и преоборудвани съществуващите ел. табла, а ел. инсталациите и осветителната ел. инсталация ще бъдат цялостно подменени“, каза още г-н Стоев и завърши с това, че ще се предприемат всички необходими мерки в частта „Пожарна безопасност“.

Стана ясно още и това, че ще се изгради аварийно евакуационно осветление, пожароизвестителна инсталация, нова мълниезащитна и заземителна инсталация, а тръбната мрежа и чугунени радиатори за учебно-административната сграда и общежитието ще се подменят. Три кабинета ще бъдат оборудвани с 32 нови компютъра, сървъри и софтуер към тях.

„Това е един важен и необходим проект, който ще осигури по-качествено, достъпно и конкурентноспособно образование. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“, каза кметът д-р Мадлена Бояджиева.

Тя добави, че общата стойност на проекта е 1 299 989.08 лв., Европейското финансиране е 1 104 990.71 лв., а Националното съфинансиране е 194 998.37 лв. Д-р Бояджиева подчерта, че с реализацията на проекта се очаква да бъдат постигнати резултати за намаляване на разходите за енергия, за повишена рентабилност и удължаване на жизнения цикъл на сградите, за подобряване на качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност и др. Кметът се обърна и към изпълнителите и ръководството на училището за осъществяване на добра комуникация и извършване на строителните дейности в срок, както и без да бъде нарушаван учебния процес.

В заключение на своето изказване тя каза, че с нейния екип работят усилено и упорито за развитието на община Тетевен, а последните одобрени и в очакване на тяхната реализация проекти затвърждават това.

След като приключи пресконференцията, събитията се изместиха в двора на НПГГСД „Сава Младенов“, където беше направена символичната първа копка от кмета на Тетевен и областния управител на Ловеч Георги Терзийски. Д-р Бояджиева изрази своята увереност, че проектът ще бъде завършен в срок, а училището ще се превърне в едно по-привлекателно място за своите възпитаници.

На двете събития присъстваха: областният управител на Ловеч Георги Терзийски, зам.-кметовете Борис Врабевски и Свилен Русинов, директорът на учебното заведение инж. Емилия Тончева, инж. Валя Боева, представители на техническия надзор и изпълнителя на проекта, общински съветници, журналисти, заинтересовани жители на общината и др.

 

-------------------------------------------- www.eufunds.bg-----------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на ПГГСД „Сава Младенов“, гр. Тетевен“, който осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонда за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Тетевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на „Региони в растеж“ 2014-2020.

 

Last modified on Понеделник, 02 Април 2018 13:49
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню