Важни съобщение във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

23 Авг 2022
408 times

СЪОБЩЕНИЯ

             Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., Общинска администрация – гр. Тетевен уведомява гражданите, че:

1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник, или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.   не по-късно от 14 дни преди изборния ден – в срок до 17.09.2022 година.

            Приложение № 21-НС (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

2. Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес, в срок до 17.09.2022 година.

            Приложение № 25-НС (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК)

3. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице, изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление в срок до 17.09.2022 година, или в срок до 26.09.2022 година при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

           Приложение № 67-НС (чл. 37, ал. 1 и ал. 2 ИК)

4. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано в срок до 24.09.2022 година.

           Приложение № 17-НС (чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)

5. Лице, което е вписано в списъка на заличените лица, но има право да гласува, може да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението трябва да съдържа доказателства и приложени документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

      Приложение № 18-НС (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл.243 и чл. 251 ИК)

       Приложение № 19-НС (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл.39, ал. 2 ИК)

      Приложение № 20-НС (чл. 39, ал. 2 - 6 ИК)

       Заявленията за гр. Тетевен, може да подадете в отдел АПО-ГРАО.

Last modified on Вторник, 23 Август 2022 13:20
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню