Механизъм лична помощ

22 Фев 2023
175 times

ЛИЧНАТА ПОМОЩ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в Механизма за лична помощ.

Ползвател на лична помощ може да бъде:

1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.“

Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и направление за включване в механизъм лична помощ, с определен брой часове месечно, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Тетевен по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.

Към заявлението за ползване на услугата се прилагат:

 1. Направлението от Дирекция „Социално подпомагане“ Тетевен
 2. Документ за самоличност (за справка)
 3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК
 4. Нотариално заверено пълномощно за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата, когато не се подава лично.

Асистентът е лице, което не е:

 1. поставено под запрещение;
 2. осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него като извършител на домашно насилие не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

Доставчикът на лична помощ може да поставя и други изисквания към асистентите по своя преценка в зависимост от потребностите на ползвателя.

Кандидатът за асистент подава до доставчик на лична помощ:

 1. заявление по образец, към което прилага:
 2. автобиография;
 3. документ за самоличност (за справка);
 4. копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
 5. декларация, че спрямо него не са налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие;
 6. документ, удостоверяващ професионален опит за предоставяне на асистентски грижи, и/или документ, удостоверяващ професионална квалификация, при наличие на такъв;
 7. медицински документ за постъпване на работа.

Приложение № 1 – заявление-декларация за включване в механизъм лична помощ по реда на Закона за личната помощ;

Приложение № 4 – заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ.

Last modified on Сряда, 22 Февруари 2023 14:12
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню