Над 36 млн. лева е бюджетът на Община Тетевен за 2024 година Featured

08 Фев 2024
199 times

На последното заседание ОбС - Тетевен бе приет бюджета на Община Тетевен за 2024 г., който е в размер на 36 147 546 лв. или с 3 476 814 лв. повече от миналогодишния.

Приходите за държавни дейности за 2024 г. са в размер на 23 476 216 лв., а тези за местни дейности са 12 671 330 лв., като в т.ч. попадат и собствените приходи на Общината, които възлизат на 7 578 505 лв. От тях данъчните приходи са 1 672 000 лв., като най-голям дял заемат - данък върху превозните средства /790 хил. лв./, данък върху недвижимите имоти /520 хил. лв./ и данък при придобиване на дарения по възмезден начин /300 хил. лв./. Неданъчните приходи са в размер на 5 906 505 лв., като тук най-голям дял заемат общинските такси /3 055 673 лв./, следвани от приходи и доходи от собственост /2 354 110 лв./ и глоби, санкции и наказателни лихви /537 705 лв./.

С оглед на водената целенасочена политика се наблюдава тенденция на нарастване на собствените приходи на Общината през последните години.

В разходната част, където се предвиждат средства за финансиране на местните и делегираните от държавата дейности, основен приоритет остава образованието, което е с най-голям дял – 16 295 128 лв. /45%/. След това се нареждат функциите - ЖСТР и БКС – 6 238 225 лв. /17%/, „Социални дейности“ – 4 262 035лв. /12%/, „Общи държавни служби“ – 4 106 189 лв. /11%/ и т.н.

Инвестиционната програма на Община Тетевен за 2024 г. е в размер на 21 745 064 лв. в т.ч.: средства, планирани по общинския бюджет – 3 743 774 лв., средства по европейски проекти – 3 001 290 лв. и средства по чл. 107 от Закон за държавния бюджет - 15 000 000 лв.

По-важни инфраструктурни обекти, които ще се реализират през 2024 г. са:

  • Реконструкция на водопроводната мрежа по индикативни улици – етап 2 – 737 418 лв.;
  • Основен ремонт на тротоарната настилка на ул. „Братя Цакови“ и ул. „Илия Темелски“ – 234 021 лв.;
  • Реконструкция на ул. „Петко Страшния“ – 379 780 лв.;
  • Разширяване на съществуващата кухня-майка на звено СУ-ДСП – етап 1 и етап 2 – 559 188 лв.
  • За изграждане на тротоари в кв. Пеновото – 108 245 лв.;

Обекти с европейско финансиране по Програма за развитие на селските райони (ПРСР):

  • По проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа и тротоари в сервитутното очертание на гр. Тетевен (кв. Пеновото)“ – 1 924 987 лв.;
  • По проект „Основен ремонт детска градина „Изгрев“, с. Глогово“ – 1 070 303 лв.

За селата в общината са предвидени 49% от капиталовите разходи (без целево предоставените).

Last modified on Четвъртък, 08 Февруари 2024 14:11
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню