Информация от Областен информационен център – Ловеч за възможност за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

14 Авг 2012
2191 times

Информация от Областен информационен център – Ловеч за възможност за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, посредством схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2

 

Допустими кандидати и партньори по настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ са: работодатели (микро, малки, средни и големи предприятия);

 

Дейностите, които получат подкрепа включват:

  1. Проучвания на опита на други страни-членки или други държави, включително чрез посещения на място, партньорски проверки и обмяна на служители.
  2. Разпространение и обмяна на информация и опит, включително чрез  публикации, организиране на събития, изграждане и/или включване в партньорски  мрежи, туининг (побратимяване).
  3. Обмяна на ръководители на програми и проекти, служители, обучаващи, обучаеми, представители на заинтересовани страни и обмяна на опит на място.
  4. Съвместно или координирано провеждане на социални експерименти чрез адаптиране и/или валидиране (изпробване) на иновативни модели, практики, услуги, продукти и помощни системи от други държави.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е  26 692 794.00 лв. Всеки проект по настоящата процедура трябва да бъде с минимален размер на безвъзмездната финансова помощ от 50 000.00 лв. и максимален размер  300 000.00 лв.

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.esf.bg, http://eufunds.bg/ и http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5874

 

Краен срок за представяне на предложенията: 25 октомври 2012 г., 16 часа, местно време, на следния адрес:

Министерство на труда и социалната политика

Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"

ул. "Триадица" №2, София 1051, България

 

Last modified on Сряда, 15 Август 2012 05:15
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню