Прессъобщение

14 Апр 2014
3235 times

Подписаният на 22.12.2011 г. от Кмета на община Тетевен – господин Милен Милев, Договор № BG161 PO001/4.1-05/2011/005, с което бе осигурено финансирането на дейностите по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБОРУДВАНЕ НА „МБАЛ – ТЕТЕВЕН – Д-Р АНГЕЛ ПЕШЕВ” ЕООД, приключи успешно през месец декември 2013 г.

Целта на проекта бе подпомагането на община Тетевен за създаване на условия за устойчиво местно развитие, чрез развитие на подходяща здравна инфраструктура в съответствие с географските и демографски особености на общината.

В периода декември 2011 г. – декември 2013 г. община Тетевен първа от всички одобрени общини изпълни дейностите по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБОРУДВАНЕ НА „МБАЛ – ТЕТЕВЕН – Д-Р АНГЕЛ ПЕШЕВ” ЕООД, финансиран по Договор № BG161 PO001/4.1-05/2011/005 от 22.12.2011 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестициии”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”.

По проекта бе доставено специализирано медицинско и немедицинско оборудване, беше създадено и оборудвано Отделение за долекуване. Също така бяха изпълнени и различни видове строително монтажни работи, свързани с мерки за енергийна ефективност, достъпна среда, реконструкция на Клинична лаборатори и др.

 

Стойността на изпълненото по проекта е в размер на 4 203 009.94 лв. (четири милиона двеста и три хиляди и девет лева и деветдесет и четири стотинки).

От първите дни на 2014 г. населението на община Тетевен и съседните общини вече се възползват от подобрените здравни услуги, които се предостявят в лечебното заведение.

Предстои официално откриване на реконструираната и оборудвана със съвременна медицинска техника сграда на „МБАЛ – ТЕТЕВЕН – Д-Р АНГЕЛ ПЕШЕВ” ЕООД.

 

 

 

 

Last modified on Сряда, 16 Април 2014 11:42
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню