Нужно е животоспасяващо финансово подпомагане на община Тетевен

24 Юни 2016
1485 times

Ръководството на община Тетевен проведе публично обсъждане за намерението за поемане на дългосрочен дълг от Фонд ФЛАГ. На заседанието бяха поканени местната общност, всички обществени организации и юридически лица, пред които се изнесоха факти за реалното финансово състояние на Общината. Подробности за горепосоченото ще прочетете в интервюто с кмета на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева

 

 

 

 1. Какво налага тегленето на този заем?

Община Тетевен e принудена да поеме дългосрочен общински дълг от Фонд ФЛАГ за финансиране на разходи, възникнали в резултат на наложените ни тежки финансови корекции по проектите, по които е работило предходното управление на общината. Тези финансови корекции са по проекти, финансирани по Програмата за развитие на селските райони и по проект "Преустройство и оборудване на МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

По проект: „Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни центрове на територията на община Тетевен”  наложените финансови корекции са както следва:

 • 4 238.50 лв. без ДДС - сума, представляваща 10% от стойността на договор с предмет „Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проекта“
 • 4 938.90 лв. без ДДС -  сума, представляваща 10% от стойността на договор с предмет „Упражняване на строителен надзор“
 • 92 951.90 лв. без ДДС – сума, представляваща 10% от стойността на договор с предмет „Строително-монтажни работи“
 • 402 386.29 лв. без ДДС-  сума, представляваща 25% от стойността на договорите за доставка на техника и на технологично оборудване и обзавеждане за информационни центрове.

Обща стойност на финансовите корекции по проекта: 504 515,59 лв. без ДДС

Причината за наложените корекции по този проект е, че община Тетевен не е взела предвид посочените от Държавен Фонд „Земеделие“  забележки, свързани с проведените от общината обществени поръчки и констатирани слабости в Методиката за оценка на офертите, част от документацията за избор на изпълнител. Определените от община Тетевен показатели и тяхната относителна тежест в комплексна оценка не са осигурили определяне на офертата, която предлага най-добро съотношение качество-цена. Фондът констатира, че са налице данни за извършени нарушения на разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

По проект "Преустройство и оборудване на МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. финансовата корекция е:

 •  97 731,62 лв., представляваща 5 % от стойността на договор с предмет „Доставка на медицинско оборудване“.

Причината за наложена корекция е регистрирана нередност в МРРБ, съгласно която Възложителят е нарушил разпоредба на ЗОП при проведена процедура за избор на изпълнител за доставка на медицинско оборудване“, а именно „неспазване на срокове за получаване на оферти“ и „недостатъчен срок за потенциалните участници/кандидати да получат документацията за участие“.

 1. За какво са нужни тези средства?

Наложените финансови корекции са суми, които Управляващият орган не е одобрил за плащане и няма да заплати. Те трябва да бъдат разплатени със собствени средства на Общината. В общинския бюджет такива средства няма и няма от къде да бъдат набавени. Общината няма собствен ресурс, с който да компенсира, задълженията, възникнали в следствие на тези финансови корекции.

Просрочените задължения на община Тетевен към доставчици през 2015г. са нараснали от 667 268 лв. на 3 916 477 лева., т.е. увеличили са се шест пъти. Започнаха да постъпват настойчиви искания, включително и нотариални покани от фирмите изпълнители по тези проекти, за изплащане на дължимите суми.  За събиране насумата по финансовата корекция за  проекта на МБАЛ Тетевен, управляващият орган е започнал принудително събиране на сумата чрез НАП. Единственият начин за попълване на този голям дефицит в бюджета, за предотвратяване на запор на сметките и блокиране на дейността на Общината е възможността за дългосрочно финансиране от Фонд ФЛАГ. Надявам се, че обществеността на Тетевен и ОбС ще разберат каква е целта на това предложение и че то е животоспасяващо за финансите на Общината.

 1. Каква част от тях отиват за погасяване на стари задължения?

Цялата сума отива за погасяване на стари задължения, възникнали през 2015г. по време на предходното управление на Общината.

 1. Какво ще се случи, ако Общината не изтегли дълга?

Ако не се разплатим във възможно най-кратък срок, следващата стъпка е налагане на запори и блокиране на сметките на Общината. Това ще доведе до пълен срив на плащанията за заплати, издръжка на детските градини здравни и социални заведения, чистотата, осветлението, управление на действащи проекти и изпълнението на капиталовата програма. С една дума ще бъде блокирана основната дейност на Общината и тя няма да може да изпълнява своите функции.

 1. Какъв е лихвеният процент и би ли затруднил допълнително финансовото състояние на общината?

Основните параметри на дълга са: максимален размер  – 968 208 лева; срок на погасяване – до 83 месеца с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. Лихвеният процент, който ни е предложен, е 4,68%. Той е значително по-нисък от лихвените проценти на двата дългосрочни кредита, които в момента Общината обслужва, единият с лихвен процент 6,5%, другият – с 5%.

 1. Защо избрахте фонд ФЛАГ?

В момента Общината попада в обхвата на ограниченията по чл.32, ал.1 от Закона за публични финанси за годишни разходи по обслужването на дълга, поради което не може да предприема теглене на кредит от търговски банки. Фонд ФЛАГ е създаден като финансов инструмент на държавна политика специално за органите на местното самоуправление в България. Фонд ФЛАГ съществува от 7 години и е утвърден и надежден партньор на общините като търсен и предпочитан от общините финансов инструмент за успешно изпълнение на договорите по Оперативни програми. Лихвените проценти на тези кредити са значително по-ниски от тези в търговските банки и аз се учудвам, че до сега Общината не е ползвала този финансов инструмент, а е ползвала кредити от банки при значително по-висок лихвен процент.

От скоро освен кредити, осигуряващи оборотни средства за разплащане на допустими разходи по проекти, ФЛАГ предоставя нова опция – за покриване на финансови корекции, в която хипотеза община Тетевен е в момента.

Основни предимства на кредитирането от ФЛАГ благоприятните лихвени равнища, кратките срокове за обработка на исканията, гъвкавост и съобразяване със спецификата на финансираните проекти и бюджетните възможности на общините.

 1. Оптимист ли сте за финансовото състояние на Общината?

На този етап реалната финансова картина в Общината не ми дава никакво основание да съм оптимист. Дори и да разплатим тези финансови корекции, за които ще използваме кредит от Фонд ФЛАГ, остават задължения без осигурено финансиране по проект „Изграждане на ПСОВ с.Глогово“ които са в размер почти 3 млн. лв. По този проект Общината има отказ от финансиращия орган за цялото финансиране на извършените дейности. Причината е деклариране от страна на Общината, че обектът е завършен на 12.10 1015г., а последващата проверка на Фонд „Земеделие“ установява, че има значително количество недовършени дейности по строителството на обекта. Въпреки нашето искане, Фонд ФЛАГ отказва да предостави кредит за погасяване на задълженията на Общината по този проект. Обръщам внимание, че за тези 3 млн. трябва да се търсят допълнителни средства за възстановяване на сумата.

Освен това община Тетевен е и гарант на Местната инициативна група(МИГ), която също има наложени финансови корекции от предходния програмен период. От началото на годината сме изплатили 47 хил.лв за авансово финансиране на дейността на новата МИГ и предстои изплащане на финансова корекция в размер на 21 хил. лв., наложена на старата МИГ.

 1. Какво успяхте да погасите от старите задължения от началото на вашия мандат­?

От началото на сегашния мандат в Общината е въведена строга финансова дисциплина. Работим усилено в посока намаляване на разходите и увеличение на приходите, но каквото и да се направи, то не може да компенсира тези огромни просрочени задължения от 2015г. в размер на 4 784 319лв.

От просрочените вземания на Общината от встъпването ми в длъжност до края на 2015г., са събрани 125 хил.лв. А за петмесечието на 2016 г. – 323 025 лв. Към днешна дата успяхме да извършим наложителни плащания в размер на: 864 502 лв. – ДДС на фирмите изпълнители; 995 786 лв. – погасявания по двата кредита от 2011г.  и 2013г. и 234 964 лв. – плащания със собствени средства на фирми изпълнители по проектите.

Задълженията ни по плащанията за двата банкови кредита към 31.05.2016г. са 2 456 305 лв. само за главницата. За петте месеца на 2016 г. е погасена главница за 1 333 527 лв. Заведени са изпълнителни дела при частни и държавни съдебни изпълнители по вземанията на Общината. Засилват се контролът и проверките за правилно деклариране на собствеността и навременно плащане на местните данъци и такси чрез покани за доброволно плащане.

Предприехме действия за оптимизиране и намаляване на плащанията по двата кредита към Банката. Договорихме намаляване на размера на лихвата по Кредит 1 от 6,5% на 5,5% и намаляване на месечната вноска по главницата по Кредит 2, чрез удължаване на срока за погасяване с 18 месеца. Последните ни разговори с централното ръководство на Банката са в посока намаляване на лихвения процент от 4,5% и по Кредит 2.

Нека не забравяме, че това е лошото наследство и големия негатив на предходното управление.

За мен като кмет щеше да бъде много по-лесно да управлявам Общината, ако тя нямаше тези задължения и вместо да влагаме сили и енергия за оправяне на чужди грешки, да се съсредоточим само в градивни действия, за да удовлетворим очакванията и желанията на хората.

Last modified on Петък, 24 Юни 2016 06:22
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню