Нормативни документи

Нормативни документи

Наредби на Общински съвет  

 

Правилник за вътрешния ред, организация и дейност на обект кооперативен пазар - Тетевен вижте тук.


Наредба за насърчаване на инвестициите с общ. значение и реда за издаване на сертификат клас В - Вижте тук.


Наредба за стопанисване и управление на общинския поземлен фонд вижте тук.


Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Тетевен вижте тук.


Наредба за организацията и дейността на детска ясла и детска кухня на територията на община Тетевен вижте тук.

 


Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Тетевен вижте тук.


Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тетевен - вижте тук

 

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - вижте тук...

 


Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Тетевен в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност вижте тук.


 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен -  вижте тук..                                 

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване вижте тук.


 

Наредба за определянето на местните данъци на територията на Община Тетевен - ВИЖТЕ ТУК

 


Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с жилища - общинска собственост - вижте тук


 Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, монументално - декоративни елементи и елементи за рекламна дейност на територията на община Тетевен -  вижте тук


/Oтменена/ Наредба за рекламната дейност на територията на Община Тетевен - вижте тук...

 Отменена с Решение №297 от 26.11.20 г.


/Oтменена/ Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Тетевен - вижте тук...

 Отменена с Решение №297 от 26.11.20 г.


Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Тетевен - вижте тук...

 


Наредба за охрана на полските имоти и селскостопанска продукция на територията на Община Тетевен - вижте тук...

 


Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията при Община Тетевен вижте тук.

 


Наредба за управление на общинските пътища в Община Тетевен - вижте тук...

 


Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен вижте тук.

 Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране 


 

Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на Община Тетевен - вижте тук...

 


Наредба за символиката на град Тетевен - вижте тук...

 


/Отменена/Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Тетевен - вижте тук...

 


Наредба за дейността на Община Тетевен по предоставяне на социални услуги от "Социални услуги-Домашен социален патронаж" - гр. Тетевен - вижте тук...

 

 


Наредба за управление на горски територии, собственост на община Тетевен -вижте тук.

 


Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Тетевен - вижте тук .


(ОТМЕНЕНА) Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Тетевен вижте тук.

 


 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Тетевен - вижте тук.


Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните сдружения в Община Тетевен вижте тук.

Формуляр 1

Формуляр 2

 


 Правилник за отпускане на фин.помощ за новородено вижте тук

Заявление към Правилник за отпускане на фин.помощ за новородено


Правилник фин.средства за ин-витро вижте тук.

Приложения към Правилник фин.средства за ин-витро


 

Н А Р Е Д Б А ЗА СЪЗДАВАНЕ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

 

Правилник за устройството и дейноста на Център за подкрепа за личностно развитие вижте тук.

 

         

 

 Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор "Здравеопазване" за община Тетевен вижте тук


Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Тетевен вижте тук.


тук.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

Декларация изтеглете тук.


 

Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Тетевен вижте тук.

 

 

 


ВНИМАНИЕ! Ако имате проблем със зареждането на PDF файловете, моля инсталирайте по-нова версия на вашия интернет браузер от тук.


 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню