Новини от региона

Новини от региона

На 25 март в гр. Луковит се проведе първият граждански диалог на еврокомисаря по цифрова икономика и общество Мария Габриел. В него участваха министърът на образованието Красимир Вълчев, кметът на Луковит и символичен домакин Иван Грънчаров, народният представител Калин Василев, кметовете на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева и Ловеч Корнелия Маринова , младежи от Луковит, областта и цялата страна.

Актуалната тема за цифровите умения оформи дискусията. Мария Габриел подчерта, че навлизането на цифровите технологии във всички сфери спестява ресурси и дава възможности за нови бизнес модели, но и най-добрата идея не може да се реализира без хората, които да й вдъхнат живот и да я приложат на практика. "Над 40% от европейците нямат основни цифрови умения. Още по-стряскащ е фактът, че всеки пети от тях е на възраст от 16 до 24 години. Ето защо създаването на политики, които да позволят на хора от различни възрасти да придобият широк набор от умения - от базови до високоспециализирани, е от ключово значение", посочи българският еврокомисар. На въпроси от младите хора какви мерки могат да се предприемат за промяна на негативната ситуация, Мария Габриел отбеляза на първо място необходимостта от по-голямо застъпване на обучението в цифрови умения в образователните програми на държавите-членки. Тя сподели някои от действията на Европейската комисия, като например Коалицията за цифрови умения и работни места, Европейската седмица на програмирането, схемата "Цифрова възможност" за стаж за студенти, Плана за действие за образование в областта на цифровите технологии, приет през януари.

Преди гражданската дискусия бе закрито Националното математическо състезание за езикови гимназии, което се организира от Министерството на образованието и науката, Регионалното управление на образованието-Ловеч и СУ „Ал. Константинов“- Луковит. Гост на събитието отново бе кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева.

Мария Габриел и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев наградиха отличилите се участници. Мария Габриел поздрави победителите и ги приветства за смелостта да изучават математика – наука, чиито проявления са във всички сфери. "Вълнувам се да бъда в тази зала, в която младостта среща знанията и упоритостта. Уверявам ви, че Европа има нужда от вашия потенциал и умения. Във вас е вярата ни, че ще отговорим на мрачните статистики, според които в Европа днес 44% или 169 милиона души нямат основни цифрови умения, а от тях 77 милиона души изобщо нямат такива. Това е сериозен проблем за Европа, тъй като нашите страни стават все по-дигитализирани и всички, независимо от възрастта си, се нуждаят от цифрови умения, за да участват в обществото и да работят. Ето защо подобряването на цифровите умения на европейците е един от моите приоритети като европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и общество", заяви комисар Мария Габриел.

С Решение №748/23.02.2018Г. Общински съвет- Тетевен е приел условия и цена за продажба на 100 % от капитала на “Дърворезба ” ЕООД, гр. Тетевен, ЕИК 820165420 по реда на ЗПСПК, чрез публичен търг с явно наддаване.

“Дърворезба” ЕООД гр. Тетевен е дружество с ограничена отговорност, 100% собственост на Община – Тетевен, регистрирано с Ф.Д. №2667/1990г. Търговското предприятие е разположено в поземлен имот с идентификатор 72343.500.8112, с обща площ 3289 кв. м., застроена площ от 1185 кв. м. Сградата е построена през 1972г. и включва производствени халета, кухня – столова, няколко изложбени зали, офиси и ведомствен апартамент, складови и други битови и обслужващи помещения.

Предназначение: Проектиране и производство на мебели и сувенири от дърво и дърворезба. Машините, съоръженията и стопанският инвентар са закупен през периода от 1976год. до 2006год.

Местоположение на имота: гр. Тетевен, област Ловеч, ул.”П. Михайлова” № 8, част от републикански път III клас- 358, централна градска част, в близост до р. Бели Вит.;

Инженерна инфраструктура на имота: Улична мрежа - асфалтов път. Изградена е локалната инженерна инфраструктура. Осигурено е комунално обслужване- снегопочистване, сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на обществените зелени площи и тротоарни пространства.

Категория на населеното място: Трета;

Район на планиране: Северозападен;

Други характеристики: Община Тетевен е със статут на община в селски район.

Началната тръжна цена е в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди) лева. В приватизацията могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица. Срокът за закупуване на тръжна документация е до 17:00ч. на 10.04.2018г., в Центъра за услуги и информация на граждани, гр. Тетевен, пл.”Сава Младенов” №9, Общинска администрация, ет. Първи. Предложения за участие в процедурата се приемат до 17:00 ч. на 12.04.2018г. Търгът ще се проведе на 13.04.2018г. от 14:00 ч. в Общинска администрация, ет.2, стая 217 .

 

Пълният текст на Решение №748/23.02.2018Г е публикуван в бр.26/ 23.03.2018г. на Държавен вестник - вижте тук.

Допълнителна информация: Община Тетевен, тел. 0670/5- 22-00/ вътр. 115;121 или GSM: 0886900132.

- Каква беше 2017г. за Община Тетевен?

2017 г. бе динамична година. Година, в която ние като местна власт последователно и систематично изпълнявахме редица дейности от местно значение, които законът е предоставил като наша компетентност.

Тук е моментът да бъде отчетен и фактът, че наследих Община Тетевен във финансова катастрофа. Общината приключи 2015 г. с неразплатени задължения от почти 5 млн. лв., които утежняват изключително много дори бюджет 2018. Още от началото на 2016 г. всички усилия на ръководството на Община Тетевен бяха насочени към проблема с финансовата криза и задълженията, които остави предишното ръководство.

Въпреки всички трудности и препятствия, аз и моят екип пожънахме немалко успехи. Санирахме сгради, ремонтирахме пътища, улици и мостове; изградихме подпорни стени, подготвихме проекти и кандидатствахме с тях за европейско финансиране, а това е само част от цялата картина. През 2017 година, в условията на рискова икономическа среда и финансова нестабилност, общината запази бюджетна устойчивост в резултат на последователни и ефективни действия по оздравяване и управление на общинския бюджет и намаляване на просрочените задължения. Благодарение на гарантираната бюджетна устойчивост и максималното използване на финансовите възможности на външното финансиране, макар и трудна, 2017 г. може да се отчете като стабилна година - година, в която Община Тетевен работи интензивно по поетите ангажименти за реализацията на инвестиции за решаване на сериозни проблеми, свързани с базисната инфраструктура; качеството и естетиката на градската среда; образователните и социални потребности; туристическия и културен потенциал на града.

- Какви инфраструктурни подобрения бяха осъществени през изминалата година?

През 2017 г. на територията на Община Тетевен изпълненият основен и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа e върху площ от 10 261 кв.м. Той възлиза на стойност 318 500,00 лева.

Изпълнени са 41 линейни метра подпорни стени на стойност 23 445 хил. лева, в селата Глогово, Черни Вит и Васильово.

През годината бяха извършени редица основни и текущи ремонти свързани с подобряване благоустрояването на територията на общината като: Основен ремонт на улична мрежа в гр. Тетевен и населените места в общината, ремонт на канализация, основен ремонт водосток и отводнителен канал ул. Бели Вит – III-358, гр. Тетевен, основен ремонт тротоарни настилки и каменни стъпала ул. „Васил Левски“, основен ремонт осветителна инсталация кооперативен пазар, гр. Тетевен, текущ ремонт детски площадки, текущ ремонт екопътеки, текущ ремонт на пешеходен мост м. „Клиндьово“ - Козница и др.

През 2017 г. стартира изпълнението на проект - „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен”. Този проект е изготвен изцяло от сегашното ръководство на общината, като е одобрен и финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Неговата стойност е 1 299 989.08 лв., а срокът за изпълнение - 24 месеца.

През 2017 г. беше одобрено за финансиране с европейски средства проектното предложение за реновиране на сградата и изпълнение на мерки по енергийна ефективност, включително и отоплителна система на театралния салон на Читалище „Съгласие 1869“ - Тетевен по „Програма за развитиена на селските райони“. Стойността на проекта по ДБФП е 387 564.92 лв. Стартиране на дейностите по проекта предстоят през 2018 г.

Също така Общината оказа съдействие и за реализацията на проекта за ремонт, реставрация и подобряване на околното пространство на манастира „Св. пророк Илия“. Манастирът е със статут на недвижима културна ценност от национално значение, а чрез този проект целяхме неговото възстановяване, чрез което да се запази автентичният му облик и дух.

Максимално се възползвахме и от възможностите на правителствената програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищните сгради. Удостоверение за въвеждане в експлоатация и разрешение за ползване получиха общо 9 сгради, а от изпълнението на самата програма на територията на община Тетевен успяха да се възползват около 400 апартамента, като броят на живеещите в обновените сгради е над 1000 души.

- Какво се случва с водния цикъл в град Тетевен?

В настоящия програмен период Европейският съюз отпуска средства за изграждане на съвременна водопреносна, канализационна мрежа и пречиствателна станция само в области, които имат консолидирано ВиК дружество. В област Ловеч няма единно ВиК дружество. Поради наличието на отделно, самостоятелно ВиК дружество в община Троян, е невъзможно реализирането на такива проекти с европейско финансиране във всички общини в областта. Този проект е имал възможност за реализация в предходния програмен период, но за съжаление не е осъществен.

Въпреки гореспоменатото, в гр.Тетевен през 2017 г. бяха извършени строително-монтажни дейности по проект: „Реконструкция водопровод и сградни водопроводни отклонения по улица „Иван Вазов“ на „ВиК“ АД - Ловеч. Реконструкцията на водопровода обхвана площта от площада до края на ул. „Иван Вазов“. Подготвен е и проект, който е внесен за одобрение в ПУДООС – за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на няколко квартала в града.

- Какво се случва с рекултивирането на старото сметище в с. Гложене?

В този мандат Община Тетевен разработи проект за „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в с. Гложене. Бе подадено заявление за отпускане на безвъзмездна помощ за финансиране на проекта в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.

Управителният съвет на ПУДООС взе решение за финансиране на проекта. Той е на стойност 1 173 179 лв., от който 547 303 лв. безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС, 264 360 лв. от събраните отчисления от Община Тетевен по чл.60 от ЗУО и 361 515 лв. собствени средства, които ще се осигурят чрез безлихвен заем от ПУДООС. Очаква се през 2018 г. подписване на договор за финансиране и стартиране на дейностите по проекти.

- По какви проекти е кандидатствано през настоящия програмен период?

Максимално използваме възможностите за финансиране по оперативните програми (ПРСР и други инструменти на ЕС) като средство за постигане на основните приоритети на общината. През 2017 г. Община Тетевен продължава да изпълнява дейностите по одобрените за финансиране през 2016 г. проекти по Оперативните програми 2014-2020 г., а това са:

  • „Услуги за ранно детско развитие от Общностен център за деца и семейства – Тетевен“ по ОПРЧР, „Център за предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда – Община Тетевен“ по ОПРЧР;
  • „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен” за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“, приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“. Подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ.

Останалите три проектни предложения, с които Общината е кандидатствала, са по Програма за развитие на селските райони и са в процес на оценка:

  • „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път - /I-3/ „Ябланица – Джурово”, община Тетевен“;
  • Рехабилитация на общинска улична мрежа: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен; ул. „Вит” – кв. Полатен; ул. „Здравец”, гр. Тетевен; ул. „Даковото”, с. Рибарица и ул. „Васил Левски”, с. Галата;
  • „Ремонт на СУ „Георги Бенковски“- гр. Тетевен“;

Очаква се тяхното одобрение и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ през 2018 г.

Разработени са също проекти за изпълнение на мерки по енергийна ефективност на ДГ „Изгрев“, с. Глогово, ДГ „Слънце“, с. Градежница и Градски исторически музей, с които ще се кандидатства през 2018г. Подготвен е и проект за ремонт и реконструкция на централна градска част /пл. „Сава Младенов“/, с който също ще се кандидатства през настоящата година.

-  Какво прави Община Тетевен по въпроса с привличането на инвеститори в района?

Привличането на инвеститори в общината като нашата - с висок процент безработица, затворени и неработещи фирми, отлив на работна ръка към други градове, няма как да не е основен приоритет на общинско ръководство.

В тази връзка работата, която извършихме, е в няколко направления: 1. Уреждане на местната нормативна уредба, касаеща регламентиране на преференциални условия за инвестиции с общинско значение. Беше приета Наредба за насърчаване на инвестиции с общинско значение и реда за присъждане на сертификат клас В; 2. Приоритизиране на общинските имоти - земя и сграден фонд, които са подходящи за инвестиции и тяхното активно презентиране към по-широк кръг потребители. След приемане на Наредбата е изготвен Списък на имотите - общинска собственост с пълна характеристика, скици, снимков материал, инфраструктура и GPS карти, обявени на официалния сайт на общината; 3. Събиране на база данни за свободен, нефункциониращ сграден фонд на бивши предприятия, фирми с цел осъществяване на посредничество от страна на Общината между потенциални инвеститори и собствениците на тези имоти; Оказано е съдействие на фирми и лица, относно предоставяне на информация за възможности за инвестиране, посредничество при осъществяване на контакти със собственици на частни имоти, подходящи за инвестиции, съвместни огледи на терени и сграден фонд; 5. За първи път Община Тетевен инициира и проведе церемония по връчване на годишни номинации „Работодател на годината с принос към младежката заетост“ и „Хотелиер на годината“. Целта на тези номинации е публично признание за усилията и успехите на местния бизнес, създаващ заетост и осигуряващ препитание на местното население.

Тук ще дам и малко информация относно приватизацията на “Четпром “ЕООД. На този етап се очаква произнасянето на Върховният административен съд, като последна инстанция по дело, заведено от Дир.бг Холдинг“ ЕАД, срещу решението на ОбС - Тетевен, определящо конкурсните условия по приватизацията. Тъй като съдебното производство не е приключило, процедурата по приватизацията на “Четпром” ЕООД е временно спряна.

Очакваме решение на Върховния административен съд /ВАС/ по делото, по което Дир.бг Холдинг“ ЕАД оспорва условията поставени от Общински съвет – Тетевен за приватизацията на дружеството и по-конкретно условията за:

  • Размер на инвестициите за тригодишен период от сключване на приватизационния договор, който не може да бъде по – малък от 800 000 (осемстотин хиляди лева), с представяне на инвестиционна програма за период от три години;
  • Запазване на съществуващите и разкриване на минимум 250 нови работни места за период от три години от сключване на приватизационния договор;
  • Запазване предмета на дейност на дружеството, както и развитие на друг вид производствена дейност в срок минимум 3 три години от сключване на приватизационния договор;

Делото е спечелено от Община Тетевен на първа инстанция, но за съжаление вече 2 год. процедурата по приватизацията е спряна, което блокира и възможността за разкриване на 250 нови работни места.

- Какви действия бяха предприети за преодоляване на финансовата криза и за стабилизиране на финансовото състояние на Община Тетевен?

 

Както споменах, Общината приключи 2015 г. с просрочени задължения от почти 5 млн. лв., а към момента задълженията са намалени на 1,5 млн. лв. Още от началото на 2016 г. всички усилия на ръководството на Община Тетевен бяха насочени към проблема с финансовото затруднение и нарастващите задължения, които остави предишното ръководство. Общината изплаща и два големи кредита от предходните ръководства, за които през 2017 се отделиха 800 хил. лв. Ако тези средства бяха вложени в инвестиционната програма, подобренията в инфраструктурата щяха да бъдат значително по-големи.

През 2017 г. министърът на финансите съгласува планове за финансово оздравяване на 10 общини – сред които бе и община Тетевен. Най-общо казано оздравителният план включваше – драстично намаление на разходите, като се направи всичко възможно да бъдат увеличени приходите. Към 31 декември и десетте общини отчетоха положително бюджетно салдо. В резултат на подобрение на финансовите показатели и реализирането на мерките и дейностите, предвидени в съгласуваните планове за оздравяване, община Тетевен отпадна от списъка на общините с финансови затруднения през 2018 г. Това показва, че вървим в правилната посока и сме постигнали много, но финансовата дисциплина трябва да продължи да се спазва.

- Наблюдава ли се развитие на пазара на труда през 2017г.

През 2017 г. бяха открити над 200 нови работни места на територията на общината от частни фирми. По програмите за безработни общината е назначила 150 души, а по данни на Бюрото по труда общо назначените лица в общината за 2017г. са 1194.

Също така през годината общинското ръководство проведе многобройни срещи и разговори с потенциални инвеститори от Швейцария, Италия, Турция, Корея, Китай, представители на търговски марки и др. Проявеното желание от инвеститорите да започнат дейност на територията на общината обаче е възпрепятствано от факта, че всички стари предприятия и подходящи терени са приватизирани и няма общински такива, които да се предоставят. Общината прави опити за контакт между инвеститорите и собствениците на тези частни имоти, но към момента няма постигнати споразумения.

В ролята си на посредник на пазара на труда Община Тетевен стана инициатор на първата по рода си среща на завършващите ВУЗ с местни работодатели. Целта на срещата беше да се запознаят младите специалисти с възможностите за професионална реализация в общината и се подпомогне местния бизнес в намиране на кадри. Целта на общинското ръководство да ги направи ежегодни. Някои от присъстващите на срещата млади специалисти вече постъпиха на работа при различни работодатели в общината.

- Какви мерки се предприемат за ограничаване тенденцията за намаляване и застаряване на населението?

Опитваме се да насърчаваме раждаемостта чрез еднократно финансово подпомагане, при раждане на деца по определени критерии. За 2017 г. еднократна финансова помощ за раждане на дете са получили 36 семейства на обща стойност 7200 лв. Осигурени са финансови средства в Бюджета на Община Тетевен и за 2018 г. Наясно сме, че тези средства не са много, но трябва да имаме предвид - финансовото състояние на общината и това, че подобна помощ се осигурява за пръв път.

Също така бе създаден Общински фонд за подпомагане на семейни двойки, нуждаещи се от асистирана репродукция. През 2017 г. бяха осигурени средства в бюджета за подпомагане на такива семейните двойки, като за 2018г. също са осигурени средства за фонда.

- Какво е състоянието на МБАЛ – Тетевен, защото много общински болници изпитват затруднения в последно време?

“МБАЛ - ТЕТЕВЕН - д-р Ангел Пешев„ ЕООД към този момент е в добро финансово състояние – без просрочени задължения, и искам да разсея всички съмнения и притеснения относно нейното бъдеще. Болницата бе облекчена с решение на ОбС - гр. Тетевен, което я освободи с 50% от дължимата годишна такса битови отпадъци. Финансово подпомагане от страна на Община Тетевен за МБАЛ – Тетевен е заложено и в Бюджет 2018 г.

През 2017 г., със съдействието на Община Тетевен и НСОРБ, болницата в Тетевен получи финансиране по договор с Министерството на здравеопазването /МЗ/ за трудно достъпен район в рамките на 96 927лв.

-  Разкажете ни малко повече по отношение на социалната политика на Община Тетевен и какво включва тя?

Социалните дейности, които извършва общината, са насочени към подобряване живота на възрастните хора, децата и хората в неравностойно положение. Създадено е ефективно партньорство между всички заинтересовани страни – общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане“, местните социални институции с цел подобряване координацията между социалните заведения на територията на общината и гарантиране на ефективност на социалната политика.

Услугата „Личен асистент” през 2017 г. е предоставена на общо 138 лица с увреждания, 57 от които са обхванати по проект „Нови възможности за грижа”; Услугата „Домашен помощник” през 2017 г. е предоставена на 23 лица в невъзможност за самообслужване. Средният брой ползватели на услугата „Доставка на храни по домовете“ за 2017 г. е 165 лица, а средният брой ползватели на услугата „Домашен санитар“ е 15 лица. През 2017г. звено „СУ-ДСП“ изпълнява проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ От предоставената услугата се възползват 50 лица.

Общината подпомага клубовете за възрастните хора в населените места и подкрепя инициативите на хората от третата възраст. През 2017г. ръководството на общината оказа съдействие за подмяна на дограмата в клуба за възрастни хора в гр.Тетевен, като осигури дарител за това.

Проект „Приеми ме 2015″ е насочен към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „Приемна грижа“ като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Проектът съдържа елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци. Към 31.12.2017 г. в 18 професионални приемни семейства има настанени общо 23 деца.

- В последните две години община Тетевен провежда много културни и спортни събития. Бихте ли изброили по-важните от тях?

Възстановяването на културния и обществен живот е един от приоритетите, заложени в програмата за управление на настоящото ръководство. През изминалите две години и сред множеството проведени културни, спортни, научни и други събития, могат да се откроят следните: Сирни Заговезни - ден за прошка, Фолклорен фестивал „Тройче“, Празник на народната носия и обичаи в село Рибарица, Традиционен общински събор на народното творчество в село Черни Вит, Дни на планинската вода и лечебния туризъм, „Трабант фест“, Празникът на Тетевенската саламура и още много други.

Някои от тези мероприятия са съвсем нови, а други бяха малко позабравени през годините. Освен съживяването на културния живот, общинското ръководства има за цел, чрез тези събития, да привлече още по-голямо количество туристи и гости на нашия красив край.

По въпроса за развитието на физическото възпитание и спорта на територията на община Тетевен, мога да кажа, че през 2017 година се проведоха редица спортни прояви, заложени в Спортен календар на Община Тетевен. Спортните прояви в община Тетевен са концентрирани в няколко направления: по линия на клубния спорт, по линия на масовите прояви, заложени в Спортен календар 2017 на Община Тетевен и спорт за учащи, заложени в Календара и Наредбата на образователното министерство.

Общината отдели значителна сума за развитието на спорта през 2017г. Определената сума бе в размер на 57 511.40 лв. - от тях 50 000 лв. за подпомагане на спортните клубове и 7 511.40 лв. за Спортния календар.

- Проведохте отчетни събрания във всички населени места в общината. Имаше ли интерес от страна на жителите и какви въпроси поставиха те на тези срещи?

Аз съм убедена, че такава отчетност трябва да има, но освен отчетността трябва да има и диалог с хората. В самото начало на мандата заявих, че това за мен е изключително важно, следвам го сега и ще продължа до края на мандата. Тези срещи не бяха само, за да кажем на хората какво сме направили за определен период. По-важното беше да чуем проблемите, вълненията и въпросите на хората. Така ние имаме възможността да получим обратна връзка и информация – какво се случва сред жителите на общината. Тази информация ни е много важна, за да може да се коригираме и да изпълняваме поетите ангажименти в полза на обществото.

Радвам се, че имаше интерес от страна на гражданите на тези срещи. Основните проблеми, които притесняват хората са относно инфраструктурата – водоснабдяване, канализация, улици и пътища. Дълги години не са влагани усилия в тази посока и сега няма как всичко да се оправи с магическа пръчка – изисква се време, усилия и най-вече средства. Както виждате ситуацията се подобрява всяка изминала година, но има още много работа за вършене. Всички въпроси, поставени от жителите на общината, бяха взети под внимание и ще предприемем необходимите мерки, за да ги разрешим.

На 24 март, от 20:30ч. до 21:30ч., ще се проведе световната инициатива - Часът на Земята 2018. Темата на кампанията тази година е „Свържи се с природата", а неин фокус е опазването на биоразнообразието. За поредна година Община Тетевен ще се включи в инициативата, като за целта ще бъде изключено осветлението на следните обекти: сградите на Община Тетевен и Градския исторически музей, паметника на Петко Милев – Страшния и паметен знак по повод 1-ви март 1801 г. - опожаряването на Тетевен от кърджалиите – срещу хотел „Здравец”.

Знаковото световно събитие на WWF за пореден път ще обедини милиони хора по света в послания и действия за опазване на планетата. Нашият споделен дом е изправен пред застрашителна загуба на биоразнообразие и климатични промени. Затова природозащитната инициатива на WWF обединява отделни хора,  бизнеси и правителства в търсене на решения и конкретни действия за изграждане на здравословно и устойчиво бъдеще за всички.

Часът на Земята е световна инициатива, която привлича вниманието на хората към проблемите на околната среда и им дава възможност да заемат активна позиция за решаването им. Часът на Земята се провежда за първи път през 2007 г. в Австралия. Тогава, в рамките на един час, хората изразяват своята воля за справяне с климатичните промени, като загасяват осветлението в домовете си. В рамките на шестдесет минути притъмняват и фасадите на знакови сгради и културни паметници.

За няколко години Часът на Земята стана най-популярната международна природозащитна инициатива, с участници от над 170 държави и над 7000 града, правителства и бизнеси – обединени в общи действия за справяне с климатичните промени и опазване на природните ресурси на планетата. Тази година темата е „Свържи се с природата“ и фокусът е опазване на биоразнообразието. В България кампанията се провежда от 2009 г., като всяка изминала година нейните привърженици стават все повече. През 2017 г. в инициативата взеха участие 110 града, както и институции, бизнеси и медии. Отново в знак на съпричастност за час притъмняха фасадите на общините участници, на национални институции и паметници на културата като Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Софийският университет, Президентството, Парламентът, БНБ и много други. 

На 15.03.2018 г. в гр. Пловдив се проведе Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/. Гости на Общото събрание бяха зам.-председателят на Народното събрание Емил Христов, народният представител Илиян Тимчев, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България - Силвия Георгиева, почетни членове на НАПОС – РБ.

На провелото се събрание, председателят на Общински съвет Тетевен Мария Стойчева бе избрана за член на Управителния съвет на Асоциацията. Тя благодари за гласуваното доверие и каза, че това означава много както за нея, така и за Община Тетевен, като не пропусна да отбележи, че този избор е и голяма отговорност.

В своето 14-годишно съществуване Асоциацията се е утвърдила като авторитетна организация, работеща за ефективно местно самоуправление и за развитие на гражданското общество в РБ, която разработва предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация, както и участва в работата на държавни органи при разработване и решаване на проблеми, свързани с дейността на местните власти.

С решение №677 от 18.12.2017 г., Общински съвет Тетевен е приел „Годишен план за младежта на община Тетевен – 2018 г.“, в който е заложена дейност „Да продължим започнатото“ – залесяване на общинска гора. Дейността е в изпълнение на стратегическа цел 5 – стимулиране гражданската активност и съпричастност на младите хора, както и участието им в местното самоуправление. Целта на предвидената дейност е да се постигне устойчивост на започнатите през 2017 г. доброволчески инициативи за запазване на горското богатство.

По време на залесителните кампании през 2017г. с доброволното участие на ученици, служители на общински звена и граждани бяха залесени с дъбови фиданки 4 дка общинска гора.

Новата залесителна кампания ще бъде върху 7 дка общинска гора в м. Мало Брязово, с Дивчовото, като в периода 20 - 23.03.2018г. организираме почистване и почвоподготовка, а на 28 март 2018 г.- залесяване с дъбови фиданки.

Каним гражданите, представители на фирми, институции и НПО да се включат с доброволен труд в кампанията, като заявят участие:

- За участие в почистване и почвоподготовка на терена в периода 20 - 23 март 2018г. на тел.0879560558, Драгомир Маринов в срок до 19.03.2018г. ;

- За участие в залесяването на 28.03.2018г.- на тел. 0678/ вътр. 234, Деница Христова в срок до 26.03.2018г.

Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините през 2017 г. и за общините в процедура по финансово оздравяване през 2018 г. Анализът на данните показва, че в края  на 2017 г., спрямо 2016 г., намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване. 21 са общините, които през 2018 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване, като Община Тетевен е една от тях.

През 2017 г. министърът на финансите е съгласувал планове за финансово оздравяване на 10 общини – Перник, Белово, Тетевен, Септември, Велинград, Сливен, Сунгурларе, Видин, Мизия и Симитли. И десетте общини към 31 декември 2017 г. отчитат положително бюджетно салдо. В резултат на подобрение на финансовите показатели и реализирането на мерките и дейностите, предвидени в съгласуваните планове за оздравяване, община Тетевен отпада от списъка на общините с финансови затруднения през 2018 г.

Усилията на Министерството на финансите продължават в посока да се подобри и ефективността на управление на общинските разходи, заедно с положителната тенденция за подобряване на приходната част в общинските бюджети.

На 13 март кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева придружена от зам.-кметовете Борис Врабевски, Тони Стоев и Свилен Русинов посетиха кв. Полатен, за да представят Годишния отчет за изпълнението на програмата за управление на община Тетевен за 2017г. В срещата взе участие и Маргарит Стоянов – технически сътрудник в кв. Полатен.

Както и в останалите населени места от общината, д-р Бояджиева запозна присъстващите с най-съществените точки от отчета като: финансовото състояние на Общината, извършените ремонтни дейности, осъществените и предстоящи проекти, откритите нови работни места от частни фирми през 2017г., културните и спортни мероприятия и др.

Градоначалникът отчете, че за ремонти на уличната мрежа през 2018г. за кв. Полатен са предвидени 61 хил. лв. С тях ще бъдат ремонтирани няколко улици, а за улица „Вит” има изготвено проектно предложение, което трябва да бъде одобрени и финансирано по Програма за развитие на селските райони. Друго проектно предложение, което също очаква да получи одобрение е за: „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път - /I-3/ „Ябланица – Джурово”, община Тетевен“.

Присъстващите имаха възможността да поставят своите въпроси и предложения към ръководството на Общината. Основните въпроси касаеха – състоянието на ВиК съоръженията в квартала, разписанията на автобусите от градските линии, проблемите, свързани с гробищния парк и др. Всеки един проблем бе взет под внимание и записан от страна на ръководството, като беше поет ангажимент за разглеждане на поставените въпроси и как те да бъдат разрешени.

 

На 8 март в галерията при НЧ „ Съгласие 1869г.“ - гр. Тетевен беше открита изложбата „Венера“, посветена на Международния ден на жената. Събитието бе уважено от кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметовете Борис Врабевски и Свилен Русинов, жители и гости на града.

Д-р Бояджиева сподели, че изложбата е част от културния календар на Общината, а възстановяването на културния и обществен живот е един от приоритетите, заложени в програмата за управление на настоящото ръководство. Кметът каза още, че подобни инициативи са от огромно значение за развитието на изкуството на територията на цялата община и трябва да бъдат подкрепяни и насърчавани.

Мероприятието е по идея на Деница Тодорова, а организатор е Милена Стамболийска със съдействието на Община Тетевен. В галерията можеха да се видят произведения, носещи красотата, плодородието и изобилието през всички епохи на историята, изобразени с подхода и визията на всеки от авторите - съвременен поглед от осем гледни точки, осем интерпретации и тълкувания, пораждащи дискусия между автор и зрител.

Изложбата ще продължи до 25.03.2018 г., а в нея участват: Деница Тодорова, Невена Дернева, Лиана Димитрова, Лора Пармакова, Милена Атанасова, Милена Стамболийска, Пенка Минчева, Светла Георгиева.

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева получи първото място в раздел „Околна среда“/ подраздел малки райони / от конкурса - Кмет на годината 2017г. на предаването „БГ Маршрути“, излъчвано по телевизия България Он Ер.

Д-р Бояджиева сподели, че е приятно изненадана от отличието и изказа своите благодарности към работата на администрацията, която неминуемо е допринесла за приза. Тя подчерта, че е разработена Общинска Програма за опазване на околната среда, която е необходима, за да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми на територията на община Тетевен и да се запази доброто състояние на околната среда и формиране на адекватна политика на Общината за ефективно и целесъобразно използване на наличните ресурси.

Кметът каза още, че благодарение на опазването на околната среда и природните дадености в района, туризмът се развива интензивно през последните години и се налага като един от успешните отрасли за икономиката на община Тетевен и сериозен източник на доходи за местното население.

„Природните богатства предлагат идеални условия за лов и риболов, ски спортове, високопланински преходи и алпинизъм, а за любителите на историята - Тетевен предлага своето огромно историческо и културно наследство“, допълни д-р Бояджиева и каза, че съчетаването на висококачествени туроператорски и хотелиерски услуги с природните, исторически и културни забележителности на общината са основен фактор за популяризиране на Тетевен като туристическа дестинация.

Кметът даде обширно интервю пред екипа на предаването и разказа за това - Какво означава да си кмет – колко даваш и какво получаваш; За проектите и извършената работа през годините досега; За културната програма и възобновяването на някой празници и организирането на съвсем нови; За спорта в общината и др.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню