Новини от региона
Новини от региона

Новини от региона

На 22.03.2017г. и  24.03.2017г. Община Тетевен и Общинският консултативен съвет по въпросите на младежта организираха доброволческа залесителна кампания за възстановяване на общинска гора в м. „Мало Брязово“, в териториалния обхват на ТП ДГС Черни Вит - с. Дивчовото. На 22.03.2017г. около 4 дка общински горски фонд беше почистен и терасиран, а на 24.03.2017г. – залесени 2400 бр. дъбови фиданки.

В двата дни на кампанията се включиха над 80 участника-  30 ученика от средните училища в град Тетевен- СУ „Г. Бенковски”, ПГГСД „С. Младенов” и ПГСУ, служители на Общинска администрация, служители на ДГС- с.Черни Вит, граждани.

Кампанията беше организирана като дейност от технологичния план за залесяване и възстановяване на общински гори и във връзка с предстоящата Седмица на гората. Младежкото участие в кампанията е  в изпълнение на Общинската програма за младежта, Оперативна цел 4. – „Привличане на младите хора в доброволчески акции, обществени инициативи, екологични мероприятия, възпитание на съпричастност и обществена ангажираност“ и е част от предварителните дейности по реализация на проект „Общо бъдеще чрез образование и развитие“, с който Община Тетевен  кандидатства за финансиране по програма Ladder, осъществявана от Националното сдружение на общините в Република България.

Ръководството на Община Тетевен изказва благодарност на всички участници в кампанията за техния доброволен труд и съпричастност към дейностите за възстановяване на общинските гори и запазване на природното богатство на общината.

Кмет на община

Д-р Мадлена Бояджиева

На последното заседание на Общински съвет - Тетевен, проведено на 23.03.2017 година, по инициатива на Председателя на ОбС - Мария Стойчева, се учреди Фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания. Предложението се гласува от всички присъстващи съветници с пълно мнозинство, като беше приет и Правилник за работа на Фонда, с който се регламентира реда и условията по финансово подпомагане за изследвания и дейности, свързани с безплодието на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на община Тетевен.

Демографската ситуация в Република България днес, може да се определи като изключително тежка, защото повече от 20 години населението на страната намалява. В периода от 2001 до 2011 година по данни на Националния статистически институт населението на страната ни е намаляло с повече от 600 хиляди души, като за община Тетевен тази цифра е 3655 души, а през последните години нараства и броя на двойките с репродуктивни проблеми.

„Тази година, ОбС-Тетевен с приемането на бюджета на Община Тетевен за 2017г., за първи път определи размер на средствата, които ще се отпускат за подпомагане на граждани за лечение на репродуктивни заболявания. Като община, загрижена за своите граждани, ние сме длъжни да обърнем внимание на образованите, работещи и мотивирани млади хора, установили се да живеят и да отглеждат децата си в общината и да им подадем ръка“, каза г-жа Стойчева.

Тя допълни още: „Отчитам факта, че това е първата подобна уредба в местното законодателство на община Тетевен и предвид сложността и спецификата на материята, си давам ясна сметка, че подобен по рода си нормативен акт не би могъл да бъде съвършен. Средствата, които са предвидени за тази година в бюджета на общината, макар и крайно ограничени – съобразно размера на разходите по лечение на стерилитет, считам че са достатъчна основа за начало на ефективна местна политика в областта на подпомагането на асистирана репродукция и лечението на репродуктивни заболявания“.

Дейността на Фонда ще се извършва от 5 членна комисия, в състав: двама общински съветници, акушер-гинеколог и двама представители на общинската администрация. Средствата, отпуснати за финансово подпомагане, ще бъдат до 1500 лева на двойка, предназначени за изследвания и лечение и се отпускат един път годишно. Всяка двойка се предвижда да кандидатства за финансово подпомагане три последователни години, ако не е настъпила бременност.

Условията, на които следва да отговарят кандидатите, са:

1. Да са пълнолетни лица, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Тетевен през последните 3 години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата, на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите; 2. Да нямат задължения към общината и държавата; 3. Да са здравноосигурени с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на подаване на заявлението; 4. Да не са поставени под запрещение или осъждани за престъпление от общ характер; 5. Всеки един от кандидатите да е завършил минимум средно образование; 6. Да е налице стерилитет, независимо с женски и/или мъжки фактор, лечим единствено с методите на асистирана репродуктивна терапия.

Тази година, ОбС-Тетевен за първи път определи и размер на средствата, които ще се отпускат за финансово подпомагане на граждани за новородено или осиновено дете на територията на общината. Бе приет и Правилник за реда и условията за финансова помощ за новородено дете, като с това се очаква повишаване на раждаемостта сред семействата със средно и по-високо образование, стимулиране на младите хора да създават семейства и да отглеждат децата си в общината.

Право да получи еднократна финансова помощ ще има един от родителите на детето, вписани в удостоверението за раждане, независимо от доходите в семейството. Условията, на които следва да отговарят лицата, са:

1. Родителите да нямат оставени деца за отглеждане в специализирана институция, да нямат деца, дадени в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД и да не са им отнети или ограничени родителските права;

2. Родителите да са навършили 18 годишна възраст към датата на раждане или осиновяване на детето;

3. Родителите да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за финансова помощ;

4. Родителите трябва да имат завършено не по-ниско от средно образование към датата на подаване на заявлението;

5. Родителите да нямат просрочени задължения към община Тетевен към момента на подаване на заявлението;

6. Новороденото дете трябва да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Тетевен и към момента на подаване на заявлението поне единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Тетевен, не по-малко от 1 година от датата на подаване на заявлението.

Размера на помощта за 2017 година ще бъде 200 лева за всяко новородено дете, чиито родители отговарят на посочените условия.

Официално обръщение към участниците направи Проф. д-р Игнат Игнатов, който представи и предстоящи дейности за подготовката на Дни на планинската вода през месец юни в Тетевен.
Пред сградата на общината децата, представили тематични фотографии, бяха наградени от Д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на Община Тетевен и Проф. д-р Игнат Игнатов.
Есе на тема "Водата - извор на живот" представи Йоана Бабачева"от клуб " Диалози" при ЦПЛР - Тетевен. 
Наградите за рисунка на най - малките участници в изложбата ще бъдат връчени официално на предстоящия в ДГ " Незабравка" - Тетевен Детски пролетен празник.

На 20 март в салона на община Тетевен се проведе публично представяне на Годишния отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Тетевен за 2016 г. Водена от убеждението за публичност и прозрачност, д-р Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен представи на всички присъстващи какво е изградено и извършено до този момент, както и това какво предстои да се осъществи.

 На представянето присъстваха още зам.-кметовете Борис Врабевски и Тони Стоев, председателят на Общинския съвет Мария Стойчева, секретарят на общината Цветелина Стоянова, кметове на кметства, общински съветници и множество жители от цялата община.

„В подготвената от мен Програма за управление 2015 – 2019 г. се ангажирах с провеждане на активни политики за превръщане на Тетевен в модерна европейска община, отличаваща се с целенасочени усилия за инвестиране в интелигентен, устойчив и териториално балансиран икономически растеж“, каза д-р Бояджиева. Тя допълни още, че: „След края на първата година от управленския мандат, отговорно мога да кажа, че Община Тетевен прави малки, но сигурни крачки към социално - икономическо развитие, ръководейки се от принципите на открито управление и прозрачност на процесите, законосъобразност и целесъобразност, диалогичност и партньорство, както и от финансова стабилност и дисциплина“.

По отношение на инфраструктурата, през 2016 г. на територията на Община Тетевен е  изпълнен основен и текущ ремонт на общинска пътна  и улична мрежа върху площ от 13 590 кв. м. на стойност 335 950 лева. Изградени са нови и реконструирани съществуващи  5 подпорни стени с обща дължина от 150 линейни метра, на стойност 237 582 лева. Извършени са дейности по проектиране на девет броя обекти от техническата инфраструктура, които Община Тетевен е изпълнила или е кандидатствала и ще кандидатства за финансиране по оперативни програми.

През годината бяха направени редица основни и текущи ремонти, свързани с подобряване благоустрояването на територията на общината, като някои от тях са: Изграждане на подпорна стена на НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен; Основен ремонт на уличната мрежа в гр. Тетевен и другите населени места; Възстановяване и обновяване на детска площадка в ж.к. „Пеновото“, гр. Тетевен; текущ ремонт на детските площадки в Тетевен; Възстановяване на пет моста в с. Г.извор и др. Извършен е ремонт на училището в с. Ч.Вит на обща стойност 134 хил. лв., финансиран от МОН по програма за оптимизация на училищната мрежа.

Общината работи успешно по Програмата за енергийна ефективност на жилищни сгради, като блок „Строител“ е първата сграда, която е обновена по програмата. Приключи санирането на още четири блока (Синчец, Еделвайс, Иглика и Иван Туйков, кв. Пеновото), а за други четири се очаква всеки момент да започнат строително-монтажни дейности.

Община Тетевен сключи договор за финансиране на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен” за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“. Проектът е на стойност 1 300 хил. лв. Строителните дейности ще стартират в близките месеци.

 През 2016 година успешно бяха предприети и следните дейности за използване на възможностите на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.: Подадено във ДФЗ е проектно предложение: „Рехабилитация на участък от общински път Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път - „Ябланица – Джурово”, което е в етап на оценка; Подадено проектно предложение по ПРСР: „Рехабилитация на общинска улична мрежа - ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен, ул. „Вит” – кв. Полатен, ул. „Здравец” – гр. Тетевен, ул. „Даковото” – с. Рибарица, и ул. „Васил Левски” – с. Галата,“, което е в етап на оценка. Предстои подаване на проектно предложение по ПРСР на обект: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Централен градски площад“ и изграждане на фонтан с водни ефекти и художествено осветление, гр. Тетевен. Читалище „Съгласие“, гр. Тетевен очаква одобрение на внесеното проектно предложение по Програма за развитие на селските райони“. Проектът е свързан с реновиране на сградата и изпълнение на мерки по енергийна ефективност, включително и отоплителна система на театралния салон. През 2016г. бяха приключени дейностите и бе въведена в експлоатация Претоварна станция за твърди битови отпадъци – Гложене, която е изградена, като част от инвестиционен проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Луковит” и др.

От отчета става ясно, че Община Тетевен продължава да бъде в тежко финансово състояние. През изминалата година бе разработен план за финансово оздравяване на общината, който се изготви на основание чл. 130д, ал. 3 от  Закона за публичните финанси и Решение на Общинския съвет. Общата стойност на просрочените задължения към 31.01.2016 г. възлиза на 4 700 хил. лв., а към 31.12.2016 г. те бяха намалени на 2 387 хил.  лв.  Видно е, че целият мандат 2015 – 2019 ще бъде белязан от финансови проблеми и ще премине под знака на строга финансова дисциплина и прилагане на оздравителни мерки.

През 2016г. в с. Галата бяха открити 30 нови работни места от фирма, която развива дейността си в сферата на шивачеството, а други 55 позиции откри предприятие занимаващо се с производство и преработка на растителни продукти и търговия с тях. Осигурена е заетост на 98 безработни лица в Общинска администрация по различни програми и проекти. По данни на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Тетевен, за периода януари – декември 2016 г. на работа са устроени 369 продължително безработни лица.

Изминалата година бе белязана с много културни събития и смело може да се нарече успешна в областта на културата. Бяха реализирани 45 събития, а сред тях могат да се откроят: Празникът на Тетевенската саламура; Празник на народния обичай и автентичната носия в Рибарица; Традиционният есенен панаир в Тетевен; Фолклорен събор в Черни Вит и др.

Общината отдели значителна сума за развитието на спорта през 2016 г. Определените  финанси за спортните клубове бяха в размер на 100 хил. лв., което  е над три пъти повече в сравнение с предишни години. Отделно се финансираха и мероприятията от Спортния календар.

Обсъдени бяха и темите: образование, социални услуги, здравеопазване, туризъм, ред и сигурност, както и въпросите около приватизацията на “Четпром” ЕООД.

В края на срещата кметът на Тетевен изрази своето задоволство от работата на Общинската администрация и от взаимодействие с Общински съвет. „През изминалата година ръководството на общината и общинската администрация работиха здраво и свършиха много работа. Бяхме принудени да се справим със сериозни предизвикателства, завещани ни от предходния мандат. Бяха изпълнени почти всички ангажименти, заложени в Програмата за управление, касаещи работата през 2016г. Разбира се, има още много проблеми, които трябва да решим и много работа, която трябва да свършим.“ – заключи Д-р Бояджиева.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмата за управление на Община Тетевен за 2016год. - вижте тук.

Видео от представянето на отчета вижте тук.

Обучението се провежда в рамките на проект “МИКЦ на колела-2”, осъществяван от Сдружение “Екомисия 21 век” – град Ловеч с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта ( 2016 – 2020 ), Министерство на младежта и спорта.

В обучението участие взеха ученици от следните училища на Община Тетевен: ОУ „Георги Бенковски” – село Галата, ОУ „Христо Ботев” – село Глогово, СУ „Георги Бенковски” – град Тетевен, ПГГСД „Сава Младенов” – град Тетевен и ПГ по СЕУ – град Тетевен, както и членове на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта при Община Тетевен.

Участниците преминаха обучението в три модула:

  • Проучване на потребностите на младите хора с въвеждаща игра-упражнение: „Всички ние по нещо си приличаме с практическа работа по групи;
  • Как да учредим младежка структура” – представяне на възможни форми за младежко участие;
  • Учредяване на младежка структура” – форми на младежко участие – съвети, организации. Учредяване на Общински ученически съвет;

Избра се Управителен общински младежки съвет от трима представители:

Председател: Десислава Альошева;

Председател на образованието и културата – Моника Цветанова;

Председател на спорта: Васил Атанасов;

          Всички участници получиха Сертификат за своето активно представяне.

По инициатива на Председателя на Общинска фондация „Тома Васильов“ – Мария Стойчева, на 11 март в гр. Тетевен се  проведоха  безплатни профилактични прегледи за деца от офталмолог. Инициативата се осъществи благодарение на любезното съдействие на д-р Вили Петрова от оптичен център „Opticlasa“ - гр. София. В рамките на целия ден 32 деца от цялата община успяха да се възползват от предоставената възможност за профилактичен преглед, специализирана консултация и полезни здравни съвети към децата и техните родители по отношение на детското зрение.

По инициатива на Д-р Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен, инж. Зоя Петрова – Директор на ПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен и Областна администрация – Ловеч, на 15.03.2017г се проведе съвместната работна среща с Ръководството на Лесотехнически университет – гр. София, която беше провокирана от необходимостта за подобряване качеството на живот на младите хора и гарантиране нуждите на сегашното и бъдещите поколения.

На срещата присъстваха: проф. д-р Иван Илиев – Ректор на университета, деканите на факултетите към университета, Зам. Областен управител на област Ловеч – г-н  Драгомир Кавалски, Началника на РУО на МОН  гр. Ловеч – г-н Еленко Начев, както и представители от професионалните училища в града.

        Д-р Бояджиева предложи на ръководството на Лесотехническия университет – гр. София  възможността за разкриване филиал на университета в сградата на закритото оздравително училище „Иван Вазов“ . Това от една страна ще улесни завършващите средно образование ученици от професионалните училища в града за осъществяване на приемственост и преминаване към по-висока степен на обучение, а от друга страна ще спомогне за задържане и  реализиране на младите хора от нашата община. 

Проф. Иван Илиев лично пое ангажимента периодично да информира община Тетевен за провеждане на научни изследвания и участия в образователни, квалификационни и преквалификационни програми, както и други образователни инициативи на общините, имащи отношение към развитието на горското стопанство и технология на дървесината в региона.

За трета поредна година България става част от Европейските дни на художествените занаяти, като през 2017 г. местни власти, музеи, училища за приложни изкуства и занаятчии са обединени от темата „Да изковем връзки”. Дните 31 март, 1 и 2 април са избрани за популяризиране на разнообразието от занаяти и насърчаване на контактите на майсторите с партньори от различни сфери (културна, социална, икономическа), различни поколения, различни сектори и различни територии. В нашата страна инициативата се координира от РСО „Централна Стара планина”.

С достойната за уважение подкрепа от общините Габрово, Дряново, Елена, Севлиево и Тетевен, ЕМО „Етър“ и МАИР „Боженци“, многобройните паралелни събития ще насочат вниманието на участниците и широката публика към онези компоненти на традиционните и на съвременните занаяти, които ни сближават и обединяват.

Поканата от Тетевен е за 1 април, 10.30ч., когато градският площад ще бъде оживен и изпъстрен с демонстрации на изработване на накити, изделия от кожа и ковано желязо, бродиране, плетене и художествена обработка на дърво. Събитието  ще бъде съпътствано от базар на творби от местни майстори и богата фолклорна програма, с участието на танцов ансамбъл „Балканска младост“ - Етрополе.

Европейските дни на художествените занаяти се провеждат от 2006 г. по инициатива на Националния институт за художествени занаяти на Франция.

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ – в срок до 20.03.2017 г. на тел.. 0882 629 884;  0678/5-22-00 , вътр.127 или 114, Росица Илиева, Гл. специалист "Туризъм" 

Община Тетевен, съвместно с Glück für alle Pfoten e.V. (Немска организация за защита на животните) организира безплатна кампания за кастрация на котки и кучета.

Мястото, на което ще бъдат провеждани кастрациите е Районна ветеринарна лечебница Тетевен – ул. „Боровец“ №1.

Период на действие на кампанията 14.03.2017 г. до 17.03.2017 г.

Кастрацията, освен че е отговорна мярка в борбата срещу свръхпопулацията от бездомни и нежелани кучета и котки, е полезна за здравето на Вашия любимец. Статистически е доказано, че кастрираните животни живеят средно с около 3 години повече. Те са по-спокойни и се привързват по-силно към стопаните си. Кастрацията е полезна предпазна мярка срещу редица здравословни проблеми, които често настъпват с възрастта при некастрираните животни.

Приоритет в настоящата кампания е кастрацията на женски дворни котки. Ще се кастрират мъжки и женски котки, както и мъжки кучета.

Кастрациите ще се провеждат по предварително уточнен график, за което молим всички желаещи да се запишат на телефон 0678/5-22-00, вътр. 234 и/или 233, както и на мобилен телефон 0879/560 589.

Важно!!!

Напомняме Ви, че кастрираните домашни кучета са освободени от такса за притежаване на куче по Наредбата за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.

Необходимо е преди кастрацията животното да бъде оставено без храна и вода минимум 12 часа. 

По инициатива на д-р Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен, първото пътуващо читалище у нас - „Бащино огнище“, посети нашия град като част от програмата по случай националния празник на България – 3-март.

На 4 март на пл. "Сава Младенов", всички желаещи имаха възможността да се запознаят с експозицията на читалището, която обхващаше периода от Руско-турската освободителна война. Около него бяха разположени картини от България, изобразяващи нашите традиции и обичаи, както и цитати на велики личности от историята ни. Необичайната гледка събуди интереса на хората, които се спираха и разглеждаха с интерес експонатите, като си правеха и снимки за спомен.

Прекрасната инициатива има за цел да не позволи историята ни да се превърне в пепел, да си спомним и никога да не забравяме кои сме. Не е случаен и изборът на читалище, защото читалището е символ на българското възраждане. То е обединител и пазител на традициите, историята, вярата и надеждата, то е огнището, в което гори огънят на българския дух.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню