Новини от региона
Новини от региона

Новини от региона

 

На 01.03.2013 г. при най-малките деца от Детска ясла „Щастливо детство” - град Тетевен пристигна Баба Марта, а те я посрещнаха с много танци. В разгара на веселбата дойде втора Баба Марта с деца от ЦДГ „ Детелина ”, които поздравиха със стихчета и песни своите най-малки приятели и раздадоха мартеници, изработени с помощта на техните родители.

 

 

 

На 1 март в ранни зори детската площадка в центъра на Тетевен осъмна, окичена с мартенички.

Баба Марта и нейните помощници от ОДК – Тетевен и НУ „ Хаджи Генчо” вързаха мартеници за здраве на гражданите , на служители от общинската администрация, на Кмета и заместник – кметовете на Община Тетевен.

Веселата старица и децата почетоха и служителите от отдел „ Местни данъци и такси” – така с добри пожелания стартира кампанията за събиране на данъците в общината.

За малчуганите от подготвителна група и за първокласниците от началното училище бе представена празнична програма , организирана от библиотеката при НЧ „ Съгласие – 1869” и клуб „ Тетевенче” с ръководител Цветанка Начева – преподавател в НУ „ Хаджи Генчо”.

Ръководството на Община Тетевен бе поздравено от малките стихотворци на клуб „ Тетевенче” с авторски пролетни стихове, оформени в цветни книжки – лично творчество на децата.

Празникът завърши с гостуване на Баба Марта и децата от Общински детски комплекс при приятелите им от Дневен център – гр. Тетевен.

 

 

Трети март 1878 година! Националният празник на Република България! И краят на една война, с която се слага точка на петвековното османско иго, край на епохата на национално-освободителните борби на народа ни, край на мъките и теглилата и колко ли още, каква ли не терминология можем да вместим в една само дата. И едно ново начало - това на „Нова България”.

Войната като категория и оценка. Понятия разбираеми и известни. И все пак нека припомним. Никога една война не е била толкова чакана и желана. И единствено възможна като изход за решаване на източния въпрос. Една сложна материя, добила своите очертания в чертите на „добрата Стара Европа” - Европа, където съществуваха тройни съюзи и конфигурации на императорските дворове, съглашения и тайни, задкулисни споразумения, които имаха всякакви цели, но не и такива, намиращи изход от проблема. Защото Източният въпрос, след бунтовния април на 1876 година, имаше своето ново название - българският въпрос.

На 21 февруари ЦДГ „Незабравка” и ОДК – Тетевен посрещнаха ненадейно Баба Марта и помогнаха на веселата старица да направи мартеници за децата на Тетевен. Ценни съвети за изработване на мартеничките даде Дичка Антонова – преподавател в ОДК.

За да  благодари за помощта, Баба Марта почерпи всички с питка и мед. Предпролетното настроение бе допълнено с представяне на куклен театър, песни и вито хоро, с което Баба Марта и децата завършиха подготовката за 1 март.

Мартениците, изработени съвместно от деца и родители, ще украсят детската площадка в центъра на Тетевен в ранните зори на 1 март.

 

Празникът започна с тържествено богослужение в църквата "Всех светих" рано сутринта. След службата в храма, в местността "Синчец", ставрофорен свещеноиконом Делчо Минкин  и архиерейски наместник Борис Петров отслужиха водосвет за здраве и благополучие. След това отец Борис хвърли Христовия кръст в река Вит. Неколцина смелчаци скочиха в ледените води, за да го извадят. Пръв хвана Светия кръст  седемнадесетгодишният Иван Стойчев от Тетевен. И тази година стотици се стекоха на празника.

Община Тетевен обяви отличените фотографии, участвали в конкурса.

Авторите, фотографии от които са включени в официален календар на Община Тетевен  за 2013 г. са:

По повод настъпването на Коледните и Новогодишни празници Комисията за детето при Община Тетевен организира конкурс за изработване на ПАНО на тема: „НАШАТА КОЛЕДА”.  

В конкурса взеха участие  деца и ученици от община Тетевен, обучаващи се в Детска ясла „Щастливо детство”, детските градини, училищата и в институциите  Дневен център за деца с увреждания, Общински детски комплекс и Центъра за обществена подкрепа.

Всяко учебно заведение  представи по един продукт в съответната възрастова група.

imgres

clip_image002gerb

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

 


ОБЩИНА ТЕТЕВЕН изпълнява проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен ” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/013 от 27.12.2010 г.

 

 

 

Бюджетът на проекта е в размер на 1 760 754.61 лева.

 

 

Целта е да се подкрепи развитието на интегрирани, взаимосвързани и конкурентоспосони туристически атракции на територията на Община Тетевен, които допринасят за диверсификацията на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма към вътрешността на страната. Дейности по проекта са: 1.Сформиране на екип по проекта; 2.Управление, наблюдение, финансов контрол и отчетност; 3.Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка; 4.Подготовка и изпълнение на авторски надзор и строителен надзор; 4.1. Възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнители; 4.2. Изпълнение на авторски и строителен надзор; 5. Подготовка и дейности по провеждане на СМР; 5.1.Провеждане на открита процедура за изпълнител на СМР; 5.2. Изпълнение СМР; 6.Обособяване на посетителски информационни центрове и обучение на екскурзоводи; 6.1.Избор на изпълнители; 6.2.Обособяване на посетителски информационни центрове и обучение на екскурзоводи; 7. Маркетинг и реклама; 8.Информация и публичност; 9. Одит на проекта;

На 21.12.2012 г. в Конферентната зала на Община Тетевен от 09.00 часа беше проведена Заключителна пресконференция, съгласно дейностите по информация и публичност на изпълнявания от Община Тетевен проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен”, финансиран по ДБФП № BG161PO001/3.1-02/2009/013 по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., приоритетна ос 4: «Местно развитие и сътрудничество», операция 3.1: «Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура». Целта на тази пресконференция беше да се запознаят хората с постигнатите резултати при реализирането целите на проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен ”и да им се даде възможност да споделят мнение и  да зададат своите въпроси.

Пресконференцията бе открита и проведена от инж. Мариян Млексиев – ръководител проект. В нея взеха участие и инж. Дочка Дачева – експерт СМР, г-жа Соня Нанева – счетоводител проект, Деница Данаилова – Технически сътрудник и г-н Десислав Цветанов – зам. кмет на Община Тетевен/ Експерт „Връзки с обществеността”.

На събитието бяха поканени всички заинтересовани страни. Присъстваха граждани, представители на бизнеса и служители на Общинска администрация. На присъстващите бяха представени източниците на финансиране и  дейностите по изпълнявания проект.

Крайният срок за приключване на проекта е 27.12.2012 г.

 


 

Тази публикация е създадена в рамките на проект

„Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009/013,

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейския фонд за регионално развитие.“

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тетевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

07.12.2012 г., 17,30 ч. над град Тетевен се е спуснал призрачен зимен сумрак. Градът е празнично украсен с много фантазия, вкус и усет – ефектни светещи украси по уличните лампи, стилни светлини  на обществените сгради, витрини и домове. Коледния дух витае отвсякъде и омайва с магията си гражданите на Тетевен, събрали се в очакване на Тържествено запалване на светлините на коледната елха – величествено  естествено дърво в центъра на града. Тетевен изведнъж потъна в пълен мрак и  притихналото множество онемя пред ангелския глас на Еница Янкова, коята изпълни “Тиха нощ”. Кметът на Община Тетевен – г-н Милен Милев откри събитието и отправи  пожелание към съгражданите си за весели празници. Обратното броене 10, 9, 8 …се сля с тържествения звън на църковната камбана и елхата грейна в ослепителния си блясък. Ефектът се подсилваше от фойерверки  - “водопади”, стелещи се от сградите на Община Тетевен и НЧ ”Съгласие 1869 г.” - Тетевен. Последвалият концерт   на талантливата Еница Янкова, обичаните от всички тетевенци Преслава Мръвкова и Трифон Трифонов покачи градуса на  празничното настроение на гражданите. Тетевен възвести на света началото на Коледните си и Новогодишни празници.
Децата и учителите от ЦДГ 1 "Васил Левски" - гр. Тетевен изпратиха есента с чудесен спектакъл, подготвен и представен от тях пред техните родители и приятели.
Публиката бе очарована от таланта и знанията на артистите, които се превъплътиха в плодове и зеленчуци, птици, герои от приказки. 
Децата показаха, че владеят културата на хранене. Също така призоваха към опазване на природата, за да има екологично чиста храна.
Екипът на Детската градина благодари на всички гости, уважили техния труд.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню