Обява за обществеността от Васил Василев

Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице: ВАСИЛ  ТОДОРОВ  ВАСИЛЕВ

от гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов” 3, тел. 0877010833, българско гражданство

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/

...............................................................................................................................................................................................................

/седалище и ЕИК на юридическото лице/

 

има следното инвестиционно предложение: „ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ – навес за гараж за автомобил и стопански инвентар и плътна ограда до 2.20м към УПИ XXVII

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане допълващо застрояване – навес за гараж и стопански инвентар, като за целта е изготвено задание на възложителя, скица–извадка от Регулационния план на гр. Тетевен N 105/27.06.2011год., с виза /приложение 2/ от Главния архитект на Община Тетевен за проектиране на същото.

Собственик на урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, кв. 13 по Регулационния и план на гр. Тетевен е Васил Тодоров Василев, съгласно нотариален акт 139/1996год. /приложение 1/ 

Имотът се намира в строителните граници на гр. Тетевен, във вилна зона “Скрибътна”. Заобиколен е от две страни с улици, от юг с УПИ II, собственост на същия възложител, а от запад – с УПИ XXVII – имот за жилищно застрояване, като с настоящия проект по общата граница на двата имота, изцяло в УПИ I, се предвижда плътна ограда до 2.20м. Приложен е чертеж от архитектурния проект със ситуация на допълващото застрояване и силуети на същото. /Приложение 5/ 

Имотът е застроен със сграда на основното застрояване – триетажна жилищна, тангираща по уличната регулационна линия на улица с ОК 94;119 минаваща в западна посока. Съгласно настоящата виза, е допуснато изработване на проект с два подобекта – 1. допълващо застрояване при условията на чл. 147 от ЗУТ в режим на свързано застрояване със съществуващата жилищна сграда и тангиращо по улицата в северна посока с ОК 93;94, представляващо по същество навес за гараж и навес за стопански инвентар, и подобект 2. плътна ограда до 2.20м спрямо УПИ XXVII.

За реализация на допълващото застрояване не се изисква реализиране на нова техническа и пътна инфраструктура Имотът е достъпен от съществуваща улица от урбанизираната територия на гр. Тетевен и е водосбаден и електрифициран 

(описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив) 

 

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

.........Няма........

3.Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Площадката на инвестиционното намерение се намира в гр. Тетевен, област Ловеч и се индивидуализира със следните характеристики: УПИ/ I, кв. 13 по Регулационния и план на гр. Тетевен, ЗО «Скрибътна», одобрен със Заповед N 285 от 20. 12. 1991год. на ОбНС гр. Тетевен. Заобиколен е от две страни с улици, от юг с УПИ II, собственост на същия възложител, а от запад – с УПИ XXVII – имот за жилищно застрояване, като с настоящия проект по общата граница на двата имота, изцяло в УПИ I, се предвижда плътна ограда до 2.20м.

Географските координати от вътрешността на площадката, в която се  предвижда реализиране на инвестиционното предложение са:

42˚54’11.61” С и 24˚18’44.85” И

Приложен е и чертеж от проекта по част Вертикална планировка и трасировъчен план, в който са отразени характерни точки с приложен координатен регистър на същите в координатна система от 1970год. /приложение 6/ 

В близост до площадката няма  защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие, предвид отдалечеността на площадката от границите на Република България. Не се предвижда реконстркция  на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова такава.

4.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

Имотът е захране с ток и вода. В рамките на имота има изградена изгребна яма, която служи за отвеждане на отпадни канализационни води. Новият обект, предвид характера си, няма нужда от водоснабдяване и съответно канализация. Предвижда се единствено да бъде електрифициран с цел осветление.

Ще бъдат използвани само възстановими  природни ресурси. Отнетият хумусен слой ще бъде съхраняван на площадката и след приключване на СМР, ще бъде растлан отново. Ще се предвиди допълнително озеленяване.

5.Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране;

- Строителни отпадъци по време на строителството, които ще бъдат извозвани своевременно от терена на площадката до регламентирани за целта места

- Битови отпадъци по време на експлоатация на обекта, ако има такива, ще бъдат включение в организираното сметосъбиране

 

6.Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

 

Характера на обекта не предвижда генериране на отпадъчни води. Дъждовните води, предвид скатовете на покривната конструкция на навеса, са отведени към преминаващата по северозападнта граница на имота улица с ОК 93;94 и се заустват в уличната канализационна мрежа.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню