ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-07-7/1/02.08.2016 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №549/02.08.2016 г. Кмета на Община Тетевен, е одобрен План за изменение на подробен устройствен план - План за застрояване единствено и само за ново предвиждащото се допълващо застрояване, в обхват: УПИ VII-937; II-933, VIII-936 и IV-938, кв. 24 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Проектът е изготвен по искане и за сметка на собственика Антани Джон Колеби и предвижда допълващо застрояване в режим на свързано застрояване по общите граници на УПИ VII-937, II-933; VIII-936 и IV-938

Преписката се намира в сградата на общинска администрация, етаж I, стая №103.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съв гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню