ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-9/1/02.08.2016 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №550/02.08.2016 г. на Кмета на Община Тетевен е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: УПИ VII-56 и VIII-57, кв. 8 по ПУП на с. Български извор, обл. Ловеч.

ПРЗ е изработен по искане и за сметка на Красимир Ангелов Костадинов, в качеството му на собственик, като южната и източна вътрешни регулационни линии на УПИ VIII-57, се поставят в съответствие със съществуващата граница на поземлен имот с кадастрален №57 и се отрежда за „Обществено обслужващи дейности“, а частта от ПИ №56 преминава в УПИ VII-56, а частта от общинския поземлен имот, преминава към сервитута на водното течение. Предвижда основно застрояване на новообразуваните УПИ, в рамките на ограничителната застроителна линия.

 Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню