ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-03-15/1/04.08.2016 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №551/03.08.2016 г., на Кмета на Община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на „НИКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, в качеството му на собственик, да възложи изработването на ПИПУП-ПРЗ в обхват: Поземлен имот с идентификатор 72343.500.8156, по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч

(УПИ I – за „Винпром“, кв. 3 по ПУП на Промишлена зона, гр. Тетевен, обл. Ловеч), с цел отреждане за „складово-производствени дейности“ и предвиждане основно застрояване.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинска администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез кмета на Община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню