СЪОБЩЕНИЕ номер УТИД – 04-31-26/1/18.08.2016 г.:

На основание чл. 149, ал. 1, във връзка с чл. 150, от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица (ЗЛ), че със Заповед №584/15.08.2016 г. на кмета на Община Тетевен, е одобрен ПИПУП – ПР, съставна част на КПИИ за УПИ I-34, масив 129, по ПУП – ПР на с. Рибарица, обл. Ловеч и издадено от Главния архитект на Община Тетевен,Разрешение за строеж №34/15.08.2016 г. на за обект: „Преустройство на съществуваща двуетажна сграда с предназначение „ресторант – чеверме“, в многофункционална офис – сграда на основно, ниско, свободно разположено застрояване“ (с сграда с идентификатор 62579.129.592.1 по КККР на с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч), с местоположение  УПИ I-34, масив 129, по ПУП – ПР на с. Рибарица, обл. Ловеч.

Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от ЗЛ по чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд гр. Ловеч.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на Община Тетевен, етаж 1, стая 103.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню