ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-03-18/1/19.08.2016 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №596/17.08.2016 г. на Кмета на Община Тетевен е РАЗРЕШЕНО на Васил Иванов Петров  да възложи за своя сметка изработването на ПИПУП-ПРЗ в обхват: УПИ ІХ-299 и IV-299, кв. 38 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на общинска администрация, етаж I, стая №103.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню