С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3), е публично обявен „Проект за изграждане и експлоатация на санитарно-охранителни зони – дренаж „Каптажа“ на „Водоснабдяване и канализация“ АД, гр. Ловеч в местност Ореша, с. Голям извор, община Тетевен, област Ловеч“

За водовземане от подземни води, чрез каптирани извори „КИ 1 Каптажа - ВиК Ловеч – Голям Извор“ и „КИ 2 Каптажа – ВиК Ловеч – Голям Извор“, находящи се в УПИ II-475,кв. 68а по плана на с.Голям Извор, община Тетевен, област Ловеч, е издадено разрешително № 11511157/25.07.2017 г. с цели на водовземането: за Обществено питейно-битово водоснабдяване.

          Документацията е заведена с вх. № Писмо – 1614/08.05.2018 г. на Община Тетевен и е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в стая 216 на Община Тетевен.

          На основание чл. 39, ал. 3 от Наредба №3, проектът на СОЗ е публично достъпен в продължение на един месец, считано от дата 09.05.2018 г. до дата 09.06.2018 г.

          Становища и възражения се приемат (подават) в Информационен център на Община Тетевен /първи етаж/.

          Служител за контакти: Деница Пламенова Христова – ст. експерт ОС, стая 216, тел.: 0678/5 22 00, вътр. 234

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню