Съобщение относно Предоставяне на пасища, мери и ливади - общинска собственост за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади - общинска собственост за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2019/2020 год.

Общинска администрация Тетевен уведомява земеделските стопани, които желаят да им бъдат разпределени пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 год., че е необходимо да подадат ЗАЯВЛЕНИЕ по образец до Кмета на Общината, в която е регистриран животновъдният им обект. Съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ): „Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.“

Заявленията се подават в срок от 01.03.2019 год. до 10.03.2019 год. и към тях се прилагат следните документи:

1. Приложение 1;

2. Приложение 2;

3.Актуална справка за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 На интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите в рубрика „Политики и програми", „Поземлени отношения и комасация", са публикувани „Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2.". В този пакет от документи е и актуализираният образец на Приложение № 1 във формат Excel. Същите могат да бъдат изтеглени и да се използват от земеделските стопани, които желаят да кандидатстват за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню