Заповед № 486/13.08.2019 г. на Кмета на Община Тетевен, във връзка с постъпило писмо с изх. № ПД-6426/09.08.2019 г. от „В и К” АД - гр. Ловеч за силно намаляване на дебитите на водоизточниците използвани за питейно – битовото водоснабдяване на всички насе

Посещения: 541

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.3, т.2 от Закона за водите, §2, т.3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползването на водоснабдителните и канализационни системи, чл. 9, т.1 от Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен, във връзка с постъпило писмо с изх. № ПД-6426/09.08.2019 г. от „В и К” АД - гр. Ловеч за силно намаляване на дебитите на водоизточниците използвани за питейно – битовото водоснабдяване на всички населени места на територията на община Тетевен и с оглед на осигуряването на достатъчни водни количества за питейно-битови нужди на населението

                                              З А Б Р А Н Я В А М:

Използването на питейна вода за непитейни нужди (напояване, поливане на зелени площи и градини, насаждения, измиване на улици, площади, балкони, превозни средства, пране на килими и други), ограничаващи възможността за редовно снабдяване на населението с питейна вода до възстановяване на дебитите на водоизточниците.

Собствениците на имоти да ползват алтернативни водоизточници.

Възлагам на Кметовете на кметства и Кметски наместници на територията на Община Тетевен и служителите на „В и К” АД - гр. Ловеч, да осъществяват постоянен контрол, като при установени нарушения да се съставят актове за административни нарушения. При нарушения на физически ще се налагат глоби и имуществени санкции в размер от 30 до 200 лв, а на юридическите лица и еднолични търговци имуществена санкция в размер от 300 до 1500 лв., съгласно чл. 57, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на „В и К” АД - гр. Ловеч, Кметовете на кметства и Кметски наместници на територията на Община Тетевен, както и до знанието на населението за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Борис Врабевски – Зам. – Кмет на Община Тетевен.

Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН,