Обява за 8 (осем) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”

Със заповед №ОХ- 558/21.07.2020г. на Министъра на отбраната на Република България
са обявени 8 / ОСЕМ / вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски“, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование; Да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 44 години; Да са годни за военна служба; Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; Да нямат друго гражданство; Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; Да не са минали по-вече от 10 години от датата на освобождаване от военна служба (кадрова военна служба) за лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ; Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната; Да са психологично пригодни.
Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч
18.09.2020г.
Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет-страниците на
Министерство на отбраната и Централно военно окръжие .

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню