Заповед №РД-04-181-8/08.12.2020 год. на директора на ОД "Земеделие" гр. Ловеч, издадена на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Черни Вит за 2021 г.

Посещения: 220

Вижте тук.