Обявени са 13 (тринадесет) войнишки длъжности във военни формирования от Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана

Посещения: 128

Със заповед № РД-01-329/01.08.2022 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана са обявени 13 (тринадесет) войнишки длъжности във военни формирования от Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват. Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност. Да са психологично пригодни за приемане на военна служба.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

16.09.2022 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от: