ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 72343.500.8268

Община Тетевен на основание Заповед №204/05.05.2022 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №683/15.04.2022 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 72343.500.8268 (седем, две, три, четири, три, точка, пет, нула, нула, точка, осем, две, шест, осем), област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, м. “Манастирски дол”, вид собствeност - общинска частна, вид територия - земеделска, категория VIII (осма) начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, площ 1916 (хиляда деветстотин и шестнадесет) кв. м, (предишен идентификатор 72343.500.5422, стар номер 034081), по одобрената Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Тетевен със Заповед № 18-16/06.03.2009 г. на Изп. Директор на АГКК и Заповед за изменение на КККР №18-10587/24.09.2021 г. на началника на СГКК-Ловеч, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 72343.500.3267; 72343.500.5421; 72343.38.151 и 72343.500.8267, актуван с акт за частна общинска собственост №8748/18.03.2022 г, вписан с вх. рег. №967/21.03.2022 г., акт №192, том IV, дело №806/2022 г., имотна партида 54989 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 2700,00 (две хиляди и седемстотин) лв., без ДДС;

2. Депозитна вноска за участие – 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 270.00 (двеста и седемдесет) лв. и се внася в касата на "Център за административно обслужване", на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910 BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен в срок до 17:00 часа 26.05.2022 г.;

3. Търгът ще се проведе на 27.05.2022 г. от 14:30 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен;

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”;

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 26.05.2022 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС;

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 27.05.2022 г. в сградата на община Тетевен в "Център за административно обслужване" на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга;

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа от 10.05. до 26.05.2022 г;

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 03.06.2022 г. от 14:30 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 02.06.2022 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 03.06.2022 г. в "Център за административно обслужване" в сградата на община Тетевен;

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню