ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 17419.701.3

Община Тетевен на основание Заповед №720/12.12.2022 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №818/24.11.2022 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 17419.701.3 (седемнадесет хиляди четиристотин и деветнадесет, точка, седемстотин и едно, точка, три), област Ловеч, община Тетевен, с. Градежница, п.к. 5732, ул. “Косовец”, вид територия - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 m), площ 514 (петстотин и четиринадесет) кв. м, стар номер 493, квартал 1, парцел III, по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Градежница със Заповед № РД-18-1783/30.10.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, при граници: ПИ с идентификатори: 17419.17.65, 17419.701.901, 17419.701.4, 17419.701.2, 17419.17.42, актуван с акт за частна общинска собственост №9454/ 18.10. 2022 г., вписан с вх. рег. №3835/21.10.2022 г., акт №166, том. 16, дело №3207/2022 г., партида 59366 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 3300,00 (три хиляди и триста) лв., без ДДС;
2. Депозитна вноска за участие – 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 330.00 (триста и тридесет) лв. и се внася в касата на "Център за административно обс-лужване", на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910 BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Те-тевен в срок до 17:00 часа 05.01.2023 г.;
3. Търгът ще се проведе на 06.01.2023 г. от 14:00 часа в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен;
4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно крите-рия “Най – висока предложена цена”;
5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 05.01.2023 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информа-ция на гражданите на Община Тетевен, срещу 70 лв., без ДДС;
6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 06.01.2023 г. в сградата на община Тетевен в "Център за административно обслужване" на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга;
7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа от 12.12.2022 г. до 04.01.2023 г.;
8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 13.01.2023 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 12.01.2023 г., а внасянето на депозит за участие до 17:00 часа на 12.01.2023 г. Предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 13.01.2023 г. в "Център за административно обслужване" в сградата на община Тетевен;
Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню