ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ помещение (бивша дежурна стая) с площ от 12 кв. м

Община Тетевен на основание Заповед №49/14.02.2023 г. на кмета на Община Тетевен, в изпълнение на Решение №869/26.01.2023 г. на Общински съвет - Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ помещение (бивша дежурна стая) с площ от 12 кв. м, находящо се във входно антре на І-ви етаж на административна сграда с идентификатор 15165.701.381.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Гложене, попадаща в поземлен имот с идентификатор 15165.701.381 (УПИ I, кв. 36 по подробния устройствен план на с. Гложене), актувана с АОС №64/20.04.1999 г., при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 61,32 лв. (шестдесет и един лв. и 32 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 3 (три) г.

3. Търгът ще се проведе на 28.02.2023 г. от 15,00 ч. в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия „Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16,00 ч. на 27.02.2023 г. в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Тетевен, срещу 50 лв., без ДДС.

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12,00 ч. на 28.02.2023 г. в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 11,00 ч. на 28.02.2023 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,00 ч. на 27.02.2023 г., след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с отдел „Общинска собственост“ при Общинска администрация - Тетевен.

9. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, ще се проведе повторен търг на 07.03.2023 г. от 15,00 ч., като закупуването на тръжна документация и оглед на обекта се извършват до 16,00 ч. на 06.03.2023 г. Предложенията за участие се подават до 12,00 ч. на 07.03.2023 г., внасянето на депозит за повторен търг се извършва до 11,00 ч. на 07.03.2023 г.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню