ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на терени публична общинска собственост с площ от 2 кв. м за поставяне на зарядни колонки за електрически превозни средства

Община Тетевен на основание Заповед №50/14.02.2023 г. на кмета на Община Тетевен, в изпълнение на Решение №863/26.01.2023 г. на Общински съвет - Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на терени публична общинска собственост с площ от 2 кв. м за поставяне на зарядни колонки за електрически превозни средства, както следва:

  •      Терен, попадащ в поземлен имот 72343.500.8043, област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, п.к. 5700, ул. „Равни камък", вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 4180 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-16/06.03.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-11-118/11.03.2010 г. на началник на СГКК - ЛОВЕЧ , съгласно одобрена схема от главния архитект на община Тетевен върху скица на поземлен имот №15-1446505-14.12.2022 г.;
  • Терен, попадащ в поземлен имот 62579.502.19, вид собств. Общинска публична трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с площ от 4855 кв. м, Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1/12.01.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК, съгласно одобрена схема от главния архитект на община Тетевен върху скица на поземлен имот №15-1440650-12.12.2022 г., при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена:

– за гр. Тетевен – 14,84 лв. (четиринадесет лв. и 84 ст.), без ДДС;

– за с. Рибарица – 7,68 лв. (седем лв. и 68 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 5 (пет) г.

3. Търгът ще се проведе на 28.02.2023 г. от 16,00 ч. в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия „Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16,00 ч. на 27.02.2023 г. в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Тетевен, срещу 50 лв., без ДДС.

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12,00 ч. на 28.02.2023 г. в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена или сума в размер:

– за гр. Тетевен – 1,48 лв. (един лв. и 48 ст.);

– за с. Рибарица – 0,77 лв. (77 ст.), внесена в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 11,00 ч. на 28.02.2023 г.

8. Оглед на имотите всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,00 ч. на 27.02.2023 г., след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с отдел „Общинска собственост“ при Общинска администрация - Тетевен.

9. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, ще се проведе повторен търг на 07.03.2023 г. от 16,00 ч., като закупуването на тръжна документация и оглед на обектите се извършват до 16,00 ч. на 06.03.2023 г. Предложенията за участие се подават до 12,00 ч. на 07.03.2023 г., внасянето на депозит за повторен търг се извършва до 11,00 ч. на 07.03.2023 г.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню