ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на „Преместваем обект за търговска дейност“ със застроена площ 96 кв. м

Община Тетевен на основание Заповед №164/07.04.2023 г. на кмета на Община Тетевен, в изпълнение на Решение №915/23.03.2023 г. на Общински съвет - Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на „Преместваем обект за търговска дейност“ със застроена площ 96 кв. м, състоящ се от търговска зала с площ 65,25 кв. м, офис с площ 4,85 кв. м, тоалетна с площ 5,99 кв. м, 2 бр. предверия с обща площ 5,86 кв. м, находящ се, съгласно Разрешение за поставяне №04/23.02.2023 г. от Гл. архитект на община Тетевен, в поземлен имот с идентификатор 72343.500.3501 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, три хиляди петстотин и едно), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 2629 (две хиляди шестстотин двадесет и девет) кв. м, актуван с акт за публична общинска собственост №8605/15.02.2022 г., при следните условия:
1. Начална тръжна месечна наемна цена – 600,00 (шестстотин) лв., без ДДС.
2. Срок на отдаване – 5 (пет) г.
3. Търгът ще се проведе на 25.04.2023 г. от 14,00 ч. в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.
4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия „Най – висока предложена цена”.
5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16,00 ч. на 24.04.2023 г. в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Тетевен, срещу 50 лв., без ДДС.
6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12,00 ч. на 25.04.2023 г. в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Тетевен.
7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 11,00 ч. на 25.04.2023 г.
8. Оглед на обекта всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,00 ч. на 24.04.2023 г., след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с отдел „Общинска собственост“ при Общинска администрация - Тетевен.
9. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, ще се проведе повторен търг на 03.05.2023 г. от 14,00 ч., като закупуването на тръжна документация и оглед на обекта се извършват до 16,00 ч. на 02.05.2023 г. Предложенията за участие се подават до 12,00 ч. на 03.05.2023 г., внасянето на депозит за повторен търг се извършва до 11,00 ч. на 03.05.2023 г.
Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню