Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост, включен в баланса на общинско дружество "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД

"МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД, на основание Заповед № 047 / 20.04.2023г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост, включен в баланса на общинско дружество "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД, представляваща полумасивна сграда „Портиерна“, с площ от 24 кв.м, (а по КККР на гр.Тетевен сграда с идентификатор 72343.500.8060.3 със з.п.27 кв.м), попадаща в поземлен имот с идентификатор 72343.500.8060 по КККР на гр.Тетевен, (УПИ VІІ от кв.88 по ПУП на гр.Тетевен), актуван с АОС № 60/23.12.1998 год. при следните условия:

1. Начална наемна цена – 220,00 (двеста и двадесет) лева без ДДС;

2. Срок на договора за наем – 3 (три) години;

3. Ползване на помещението – за офис;

4. Право на участие в търга имат еднолични търговци и юридически лица;

5. Не може да участва в търга кандидат, който е:

5.1. Обявен в несъстоятелност;

5.2. Е в производство по обявяване в несъстоятелност;

5.3. Е в производство по обявяване в ликвидация;

5.4. При подаване на заявлението за участие кандидатът установява обстоятелствата по т.5.1, 5.2 и 5.3 с декларация по образец.

6. Депозитът за участие в търга е 10% от началната наемна цена без ДДС. Депозитната вноска за участие се внася в касата на дружеството до 16,00 часа на 09.05.2023 год.;

7. Стъпка за наддаване при преминаване от таен в явен търг – 10 % от началната наемна цена без ДДС.

8. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търга и проект на договор.

9. Документацията се закупува до 14,00 часа на 09.05.2023 год. от счетоводството на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД срещу сумата от 20,00 лв. без ДДС.

10. Предложенията за участие в търга се подават до 16,00 часа на 09.05.2023 год. при завеждащ „Личен състав” на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД.

11. Търгът ще се проведе от 10,00 часа на 10.05.2023 год. в заседателната зала на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД;

12. Оглед на обекта може да се прави всеки работен ден от 8,00 до 12,00 часа.

13. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 17.05.2023 г. от 10,00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 14.00 часа на 16.05.2023 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 16.00 часа на 16.05.2023 г. при завеждащ „Личен състав” на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД

14. На основание чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество обява за търга да се публикува на интернет страницата на Община Тетевен и да се постави на информационното табло във фоайето на общинската администрация.

            За допълнителна информация: тел. 0678/531 71, 0678/533 11

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню