ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща терен с площ от 64,00 кв. м

Община Тетевен на основание Заповед №317/16.06.2023 г. на кмета на Община Тетевен, в изпълнение на Решение №986/31.05.2023 г. на Общински съвет - Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща терен с площ от 64,00 кв. м, попадащ в поземлен имот 15148.701.180, област Ловеч, община Тетевен, с. Глогово, п. к. 5724, ул. „Христо Ботев“, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Спортно игрище, площ 6 893 кв. м, стар номер 180, квартал 11, парцел I (с площ от 7 099 кв. м по регулационен план), Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1788/30.10.2018 г. на изпълнителен директор на АГКК, при граници и съседи: 15148.18.111, 15148.18.44, 15148.701.186, 15148.701.541, 15148.701.558, актуван с акт за общинска собственост №491/23.05.2003 г., за разполагане на преместваем обект, на основание чл. 56 от Закона за устройство на територията, съгласно одобрена схема №ГО3 от гл. архитект на община Тетевен, при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 283,52 лв.(двеста осемдесет и три лв. и 52 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 5 (пет) г.

3. Търгът ще се проведе на 30.06.2023 г. от 14,00 ч. в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16,00 ч. на 29.06.2023 г. в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Тетевен, срещу 50 лв., без ДДС.

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12,00 ч. на 30.06.2023 г. в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 11,00 ч. на 30.06.2023 г.

8. Оглед на обекта всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,00 ч. на 29.06.2023 г., след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с отдел „Общинска собственост“ при Общинска администрация - Тетевен.

9. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, ще се проведе повторен търг на 07.07.2023 г. от 14,00 ч., като закупуването на тръжна документация и оглед на обекта се извършват до 16,00 ч. на 06.07.2023 г. Предложенията за участие се подават до 12,00 ч. на 07.07.2023 г., внасянето на депозит за повторен търг се извършва до 11,00 ч. на 07.07.2023 г.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню