ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 72343.501.505

Община Тетевен на основание Заповед №343/28.06.2023 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №984/31.05.2023 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 72343.501.505 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, петстотин и пет), област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, п.к. 5700, ул. “Хиляда и триста години” №16, кв. Полатен, вид територия - урбанизирана, НТП -Ниско застрояване (до 10 m), площ 542 (петстотин четиридесет и два) кв. м, квартал 172, парцел 16, по одобрената КККР със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, при граници: поземлени имоти с идентификатори: 72343.501.506; 72343.501.549; 72343.501.504 и 72343.501.5016, актуван с акт за частна общинска собственост №1475/24.07.2008 г., вписан на 04.08.2008 г. под №183, том V, д. 1105, дв. рег. №1682/2008 г., имотна партида №844 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 7400,00 (седем хиляди и четиристотин лева) лв., без ДДС;
2. Депозитна вноска за участие – 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 740.00 (седемстотин и четиридесет) лв. и се внася в касата на "Център за администра-тивно обслужване", на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910 BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен в срок до 17:00 часа 18.07.2023 г.;
3. Търгът ще се проведе на 19.07.2023 г. от 14:00 часа в заседателна зала №217 в сгра-дата на община Тетевен;
4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно крите-рия “Най – висока предложена цена”;
5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 18.07.2023 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информа-ция на гражданите на Община Тетевен, срещу 70 лв., без ДДС;
6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 19.07.2023 г. в сградата на община Тетевен в "Център за административно обслужване" на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга;
7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа от 30.06. до 17.07.2023 г;
8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 26.07.2023 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 25.07.2023 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 26.07.2023 г. в "Център за административно обслужване" в сградата на община Тетевен;

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню