ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07884.701.121

Община Тетевен на основание Заповед №418/04.08.2023 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №992/29.06.2023 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07884.701.121(нула седем хиляди осемстотин осемдесет и четири, точка, седемстотин и едно, точка, сто двадесет и едно), област Ловеч, община Тетевен, с. Бабинци, п.к. 5700, ул. “Кондо Симеонов” № 12, вид територия - урбанизирана, НТП - ниско застрояване (до 10 m), площ 1295(хиляда двеста деветдесет и пет) кв. м, квартал 9, парцел VIII, по одобрената КККР със Заповед № РД-18-1789/30.10.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, при граници: поземлени имоти с идентификатори: 07884.701.122; 07884.701.124, 07884.701.201; 07884.701.118; 07884.701.176 и 07884.701.182, актуван с акт за частна общинска собственост №2117/19.02.2009 г., вписан на 11.03.2010 г. под №12, том II, дв. рег. №281/2010 г., имотна партида №7797 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 5400,00 (пет хиляди и четиристотин лева) лв., без ДДС;

2. Депозитна вноска за участие – 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 540.00 (петстотин и четиридесет) лв. и се внася в касата на "Център за административно обслужване", на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910 BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен в срок до 17:00 часа 04.09.2023 г.;

3. Търгът ще се проведе на 05.09.2023 г. от 14:00 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен;

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”;

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 04.09.2023 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС;

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 05.09.2023 г. в сградата на община Тетевен в "Център за административно обслужване" на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга;

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа от 10.08.2023 г. до 04.09.2023 г;

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 12.09.2023 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 11.09.2023 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 12.09.2023 г. в "Център за административно обслужване" в сградата на община Тетевен;

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню