Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж, за изграждане на 12 бр. незаети гаражи

Община Тетевен на основание Заповед №110/07.03.2024 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №88/08.02.2024 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за учредяване право на строеж, за изграждане на 12 бр. (с №№7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) незаети гаражи, всеки от които с площ на застрояване 18 кв.м., попадащи върху поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.500.8039 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, осем хиляди тридесет и девет), област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, п.к. 5700, ул. "Равни камък", Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1052 кв. м, стар номер 1656, квартал 152, парцел I по КККР на гр. Тетевен одобрени със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на Изп. Директор на АГКК и Заповед за изменение на КККР № КД-14-11-362/23.04.2012 г. на Началника на СГКК – Ловеч, актуван с акт за частна общинска собственост №2003/26.01.2009 г., вписан на 02.04.2009 г., под №181, том I, дв. рег. №333/2009 г., имотна партида 2595 на Службата по вписванията гр. Тетевен, съгласно предвижданията на ПИПУП-ПРЗ одобрен със Заповед №650/09.11.2010 г. при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 800.00 (осемстотин ) лв. без ДДС, за всеки гараж поотделно;

2. Депозитът за участие е в размер на 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 80,00 (осемдесет) лв., за всеки гараж по отделно, които се внасят в касата, находяща се в "Център за административно обслужване", в сградата на община Тетевен или се внасят по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910 BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен в срок до 17:00 часа на 26.03.2024 г;

3. Търгът ще се проведе на 27.03.2024 г. от 14:30 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен;

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”;

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие за обявените гаражни места – до 16:00 часа на 26.03.2024 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС;

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 27.03.2024 г. в сградата на община Тетевен в "Център за административно обслужване" на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга. Предложенията на участниците в търга се подават за един, за повече от един или всички обявени гаражи.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа от 11.03. до 25.03.2024г.;

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 03.04.2024 г. от 14:30 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 02.04.2024 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 03.04.2024 г. в "Център за административно обслужване" в сградата на община Тетевен;

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню