Публичен търг с тайно наддаване за продажба на: поземлен имот с идентификатор поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.500.3518

Община Тетевен на основание Заповед №111/07.03.2024 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №86/08.02.2024 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.500.3518 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, три хиляди петстотин и осемнадесет), област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, п.к. 5700, ул. "Петрахиля"№6а, вид територия - урбанизирана, НТП - незастроен имот за курортно-рекреационен обект, площ 3628 (три хиляди шестстотин двадесет и осем) кв. м, квартал 142, парцел 1, при съседи: ПИ с идентификатори 72343.500.8095 и 72343.500.7167 по одобрената КККР на гр. Тетевен със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на Изп. Директор на АГКК и Заповед за изменение на КККР № 18-3666-29.03.2023 г. на Началника на СГКК - Ловеч, актуван с акт за частна общинска собственост №9787/06.12.2023 г., вписан с вх. рег. №2979/07.12.2023 г., акт №46, том ХI, дело №2068/2023 г., партида 53280 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 81 000,00 (осемдесет и една хиляди) лв., без ДДС;

2. Депозитна вноска за участие – 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 8100.00 (осем хиляди и сто) лв. и се внася по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910 BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен в срок до 17:00 часа 26.03.2024 г.;

3. Търгът ще се проведе на 27.03.2024 г. от 14:00 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен;

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”;

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 26.03.2024 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС;

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 27.03.2024 г. в сградата на община Тетевен в "Център за административно обслужване" на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга;

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа от 11.03. до 25.03.2024г.;

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 03.04.2024 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 02.04.2024 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 03.04.2024 г. в "Център за административно обслужване" в сградата на община Тетевен;

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню