Публични регистри

Посещения: 5124

1. РЕГИСТЪР НА ЗЕМИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА

2.РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

3. РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ

4. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

5. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРИВАТИЗИРАНИТЕ ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА:
5.1. партида А -1 - Четпром

5.2 партида А -1 Явор

5.3.Партида В - БКС

5.4.партида С-  Вежен

5.5.партида С-  обос.част Явор

5.6.Партида Д - Четпром

5.7.Партида Д - Явор

6. РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

7.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ВОДЕНЕ, ПОПЪЛВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

8. РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

9. РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

10. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

11. РЕГИСТЪР НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

12. РЕГИСТЪР НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

13. Регистър на рекламно-информационните елементи на територията на община Тетевен

14. Регистър на пчелините в община Тетевен

15. Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване