ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Посещения: 963

         Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г., Общинска администрация – гр. Тетевен уведомява гражданите на Общината, че:

1.  В срок до 11.03.2017 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление по образец или чрез  електронно заявление през интернет страницата на Община Тетевен (Приложение № 14).  Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл.36 от Изборния кодекс.

2.   До 11.03.2017 г. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец (Приложение № 12), за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес (чл.36, ал.1 от Изборния кодекс).

3.   До 11.03.2017 г. се издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидати за съответния избор, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели. Удостоверенията се издават след подаване на заявление-декларация  по образец (Приложение №18), съгласно чл.34, ал.1, 2 и 3 от Изборния кодекс.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО