ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Посещения: 2187

Стандартно работно време от 8:00 ч. до 17:00 ч. (без прекъсване) от понеделник до петък

 

Понеделник от 13:30 ч. до 17:00 ч. и Сряда от 8:30 ч. до 12:00 ч.

 

Вторник и Четвъртък от 8:00 ч. до 12:00 ч.

 

Може да проверите данъчните си задължения, използвайки електронната справка за местни данъци и такси на страницата на Община Тетевен. За целта е необходимо да притежавате ПИН код, издаден от Отдел „Местни данъци и такси“ към Община Тетевен;

 

За да си направите адресна регистрация на територията на община Тетевен, е необходимо да представите документ за собственост на имота, на който ще се регистрирате. Когато Вие не сте собственик на имота, собственикът трябва да подпише декларация за съгласие за регистрацията Ви по образец. Декларацията се подписва пред длъжностно лице в Община Тетевен или се представя с нотариална заверка на подписа.

Заявяването на адрес се извършва лично или от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. За регистрация на малолетни и непълнолетни деца заявяването се извършва от законните им представители.

 

Удостоверенията за наследници се издават от общината/кметството по последен постоянен адрес/последно местожителство на починалото лице.

 

За да получите дубликат на акт за раждане, е необходимо заявление от Вас, Ваш родител или упълномощено лице.