Покана за Тринадесето редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

П О К А Н А

На основание чл.  23, ал. /4/, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ТРИНАДЕСЕТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен  на 26.07.2012година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:

1. Отчет за работата на Общински съвет – Тетевен и неговите комисии от тяхното конституиране до края на първото шестмесечие на 2012 година.

Докл.: Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС - Тетевен

2. Отчет за изпълнението на приетите актове от Общински съвет – Тетевен за периода от неговото конституиране до края на първото шестмесечие на текущата 2012 година.

Докл.: Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

3. Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тетевен и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011 – 2015 година.

Докл.: Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС - Тетевен

4. Предложение за приемане на План за защита на населението при бедствия в Община Тетевен, съгласно чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия..

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

5. Отчет за изпълнението на проектите на Община тетевен за първото шестмесечие на текущата 2012 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

6. Отчет за изпълнението на Наредба за опазване на околната среда, поддържане на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Тетевен.                                                                                                                 Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

7. Отчет за изпълнението на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Тетевен за периода 2008-2011 г.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

8. Предложение за приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Тетевен - 2012-2015 г.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за приемане на Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Тетевен

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на община Тетевен

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

11. Предложение за изменение на Наредба за обществен ред и сигурност на гражданите.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение за отмяна на Наредба за охрана на полските имоти и селскостопанската продукция на територията на община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за обявяване на имот по чл.6, ал.1 от ЗОС за имот – частна общинска собственост.

Докл.: инж. Емил Максимов – общински съветник

 

14. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот - общ. собственост по реда на чл. 14, от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общ. собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общ. собственост по реда на чл. 14, ал. 7  от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

17. Предложение за отдаване под наем на общ. терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост по реда на чл. 281а от Закона за електронните съобщения.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение за продажба на недвижим имот - ЧОС на собственици на законно  построена сграда, съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение за допълващо застрояване в имот - общ. собственоскт по реда на чл. 183 от ЗУТ.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

21. Предложение за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техн. инфраструктура по реда на чл. 193 от ЗУТ. /Светла Желева/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

22. Предложение за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техн. инфраструктура по реда на чл. 193 от ЗУТ. /Стилиян Христов/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

23. Предложение за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техн. инфраструктура по реда на чл. 193 от ЗУТ. /”Веспер        Аркс” АД/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

24. Предложение за одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 62579.83.21, м. "Дебелщица", с. Рибарица. /Георги Мегов/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

25. Предложение за одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 62579.83.23, м. "Дебелщица", с. Рибарица. /Цанко Стоянов/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

26. Предложение за одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ № 033597, м. "Кривина", с. Голям Извор.                                                   Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

27. Предложение за изменение на ПУП - ПР за УПИ ХVІІІ, кв. 23; УПИ І, кв. 35 и улици с ОК 309-310-328 и 310-310а-311 по ПУП на с. Голям Извор, общ. Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

28. Предложение за изменение на ПУП - ПР за УПИ ХV-398, ХVІ-398,399 и УПИ ХVІІ-395, кв. 64 по ПУП на с. Градежница, общ. Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

 

29. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню