Покана за Четиринадесето редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН

5700 Тетевен, пл.”С. Младенов” № 9, тел.0678/5-22-00/208,209,  факс 0678/5-25-88

е-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изх. № Покана – 14/21.08.2012 г.

П О К А Н А

На основание чл.  23, ал. /4/, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен  на 24.08.2012година /Петък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:

1. Ново обсъждане на основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА и Заповед № РД-07-134/08.08.2012 г. на Областен управител на Област Ловеч на Решение № 169/26.07.2012 г. на ОбС - Тетевен за приемане на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на Община Тетевен, направен с оглед изискванията на чл. 28, ал. 1 и 2 от ЗНА.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

2. Предложение за продажба  на общо 1 257 260 броя, притежавани от Община Тетевен Поименни компесационни бонове (ПКБ) на номинална стойност общо 1 257 260 лева.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

3. Предложение за допълнителен собствен принос на Община Тетевен по проектно предложение и предстоящо подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG161РО001/3.2-02-0032 "По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара планина - развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, Правец и Тетевен".

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

4. Предложение за издаване на запис на заповед от Община Тетевен в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща 110 % от плащането за финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 11/321/00424 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект "Строителство на канализационна мрежа, пречиствателно съоръжение за отпадни води и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Гложене, община Тетевен",  сключен между Община Тетевен и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

5. Предложение за издаване на запис на заповед от Кмета на община Тетевен за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG161РО001/3.1-02/2009/013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по Оперативна програма "Регионално Развитие" 2007-2013г.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

6. Предложение за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), четири броя Помпени станции, канализационна мрежа, подмяна на водопровод, съгласно "Интегриран инвестиционен проект за подобряване инфраструктурата за питейни и отпадъчни води - Тетевен".

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

 

 

 

 

 

7. Предложение за изработване на ПУП - ПР терен, отреден за "Озеленяване" по действащия ЗРП на града, заключен между УПИ VІІ, УПИ VІІІ и УПИ ІV-2008, в кв. 2, свързващ улици с о.т. 18-19 (ул. "Вършец") и улици с о.т. 50-49 (крайречна), при условието на чл. 134, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ, съответстващ на поземлен имот (ПИ) 72343.500.3082 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

8. Предложение за одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 72343.48.111, м. "Стоките", гр. Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 72343.48.110, м. "Стоките", гр. Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за изменение на ПУП - ПР за УПИ ХV-398, ХVІ-398, 399 и УПИ ХVІІ-395, кв. 64 по ПУП на с. Градежница.

Докл.: инж. Нако Наков – общински съветник

11. Предложение за промяна на Решение № 127/25.05.2012 г. и определяне на цена за отдаване под наем на здравни кабинети за извършване на първична и специализирана медицинска и стоматологична помощ.

Докл.: ПК „Здравеопазване и социална политика”

12. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти - общинска собственост на звена на общинска бюджетна издръжка.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за обявяване на имот ПОС за имот - ЧОС, съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /м. "Тулешевец", с. Голям Извор/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /м. "Бодличово”, с. Глогово/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС. /Маньо Росенов Ибришимов, с. Глогово/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

17. Предложение за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС. /Данаил Руменов Щерев, с. Глогово/                                                                  Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

18. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

МБ/ЛП ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН

____________________________

/д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА /

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню