Покана за общо събрание

О Б Щ И Н С К А  Ф О Н Д А Ц И Я “ТОМА ВАСИЛЬОВ”

Гр. Тетевен, Пл. “Сава Младенов” № 9; тел. 0678/5-22-00;вътр. 209; факс.: 0678/5-25-88

 

ДО г-н ......................................................

.....................................................

Член на Общото събрание на

Общинска фондация “Тома Васильов”

П О К А Н А

Уважаеми г-н/г-жа............................... ,

На основание чл. 11, ал. 2 и чл. 10, ал. 1, т. 7 от Устава на Общинска фондация “Тома Васильов”, чл. 26 от ЗЮЛНЦ,  се свиква Общо събрание на фондацията на 29.11.2012 година в 16:00 часа в салона на Община Тетевен, пл. “Сава Младенов” № 9 при следния дневен ред:

1. Промяна състава на Управителния съвет на  Общинска фондация “Тома Васильов”- гр. Тетевен.

2. Преразглеждане на взето решение от Общото събрание на 27.09.2012 година, касаещо  взаимоотношенията по сключения договор между Фондацията и ЕТ „Фиво – Ивайло Колев” – гр. София,  за наем на имота находящ се в гр. София.

3. Разни. 

При липса на кворум на основание чл. 12, ал. 2 от Устава на Фондацията събранието ще се проведе същия ден в 17:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

Председател на Общо събрание:…….................

/Д-р Мадлена Бояджиева/

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню