Покана за Шестнадесето редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН

5700 Тетевен, пл.”С. Младенов” № 9, тел.0678/5-22-00/208,209,  факс 0678/5-25-88

е-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

П О К А Н А

На основание чл.  23, ал. /4/, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ШЕСТНАДЕСЕТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен  на 25.10.2012година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:

1. Ново обсъждане на решение № 213 от 27.09.2012 г. на ОбС – Тетевен, за обявяване на имот ПОС за имот ЧОС, съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОС.

Докл.: инж. Нако Наков – общински съветник

2. Ново обсъждане на решение № 211 от 27.09.2012 г. на ОбС – Тетевен, за продажба на имоти - частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

3. Отмяна на решение № 210 от 27.09.2012 г. на ОбС – Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

4. Предложение за промяна в състава и ръководството на ПК към ОбС – Тетевен

Докл.: Д-р М. Бояджиева – Председател ОбС – Тетевен

5. Предложение за определяне на представител, който да представлява Община Тетевен при провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Проф. Д-р Параскев Стоянов” АД – гр. Ловеч.

Докл.: Д-р М. Бояджиева – Председател ОбС – Тетевен

6. Предложение за приемане на План за защита при бедствия на територията на Община Тетевен, съгласно чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

7. Предложение кандидатстване на община Тетевен с проектно предложение по обявена схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕСФ.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

8. Предложение за одобрение на годишния план за 2013 година за ползване на дървесина от общински горски територии.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за продажба на недвижим имот - ЧОС на собственици на законно построена сграда, съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

11. Предложение за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение за даване съгласие за сключване договор за покупко - продажба на част от имот собственост на Мирослав Митков Маринов от с. Галата съгласно изработен Проект за изменение на Подробния устройствен план УПИ ХV-569, кв. 30 с. Галата.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за изменение на регулационен план на с. Малка Желязна, в обхват УПИ ХVІ-227 от кв. 18 и улица с осови точки 64-31-36.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

14. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

 

МБ/ЛП ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН

____________________________

/д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА /

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню