Покана за Седемнадесето редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

На основание чл.  23, ал. /4/, т. 1 от ЗМСМА, свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен  на 29.11.2012година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:

1. Предложение за актуализация на бюджета на Община Тетевен за 2012 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

2.Предложение за приемане на отчет и анализ за изпълнението на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Тетевен и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

3. Предложение за промяна на чл. 41 от Наредбата за определянето на местните данъци и такси на територията на Община Тетевен.

Докл.: Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС

и общинските съветници: Тихомир Лазаров, Пепа Кунинчанска, Валери Вълчев и Красимир Минчев

4. Анализ за изпълнението на Наредбата за упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търгавските дружества и годишния план за приватизация и следприватизационен контрол в община Тетевен за 2012 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

5. Съгласуване на Актуализиран Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2012 г.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

6. Предложение за намаляване капацитета от 80 на 60 места и персонал 20 щата на ЦОП, считано от 01.01.2013 г. по реда на ЗСП и чл. 36в от ППЗСП.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

7. Предложение за възлагане управлението на социалните услуги чрез конкурс или по договаряне при единствен кандидат, по реда на чл. 18а от ЗСП и чл. 37-39а от ППЗСП и за безвъзмездно предоставяне на съществуващата материална база за управление на петте вида услуги: ДЦДУ, ДЦДУ - със седмична грижа, ДЦВУ, ЦОП и ЦНСТ - с. Гложене.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

 

 

 

 

 

8. Предложение за издаване на Запис на заповед от община Тетевен в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща получаването на авансово плащане в размер на 50 % по проект № 11/122/00007: "Извършване на отгледни сечи в гори до 40 годишна възраст в общински гори и закупуване на специализирана горска техника и оборудване" по договор № 11/122/00007 от 09.10.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 122 "Подобряване икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между община Тетевен и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за издаване на запис на заповед от Община Тетевен в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 110 % от плащането за финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 11/321/00424 от 23.10.2009 г. По мярка 321 за Проект “Строителство на канализационна мрежа, пречиствателно съоръжение за отпадни води и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Гложене, община Тетевен”, сключен между община Тетевен и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за приключване на ликвидацията на “Спортно-развлекателен център 2009”  ЕООД /в ликвидация/.

Докл.: Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС

11. Предложение за именуване на местен път с идентификатор № 62579.122.445, съгласно КККР на с. Рибарица..

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение за предоставяне на безвъзмездно право на ползване по реда на § 4 от Закона за народните читалища.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляващ ученически стол, с площ от 110 кв.м.,, находящ се в сградата на СОУ "Г. Бенковски" - по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за отдаване под наем на помещение "Бюфет", находящ се в сградата на НУ "Х. Генчо" - по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за отдаване под наем на земя от общинския горски фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ./м. “Шипа”/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

 

 

17. Предложение за отдаване под наем на земя от общинския горски фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ./м. “Гечовото” АОС № 2644/2012г./

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение за отдаване под наем на земя от общинския горски фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ./м. “Гечовото” АОС № 2655/2012г./

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение за провъзгласяване на погасено по давност право на строеж, съгласно чл. 6, ал. 5 от НРПУРОбИ.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

21. Предложение за допълващо застрояване в имот - общинска собственост по реда на чл. 183 от ЗУТ.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

22. Предложение за изменение на регулационния план на с. Г. Извор, в обхват УПИ ХІV за "Общински народен съвет" в кв. 45; улица с о.т. 312-317 и УПИ І за "Търговия, обществено хранене и магазин" в кв. 36.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

23. Предложение за строителство на граница с имот общинска собственост.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

24. Предложение за одобряване на проект на изменение на ПИПУП - ПР за ПИ № 1874, кв. 86 по ПУП на гр. Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

25. Предложение за изработване на ПУП - ПП за изграждане на обект на транспортната техническа инфраструктура  - път, с цел осигуряване на връзка между полски пътища с идентификатори, съгласно КККР на гр. Тетевен № 72343.41.131 и № 72343.41.178 и достъп до поземлени имоти, находящи се в м. "Конски дол", землище на гр. Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

26. Предложение за одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 72343.50.154, м. "Гугуновото" гр. Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

27. Предложение за Актуализация на бюджета на Общински съвет за 2012 година.

Вносители: Председателски съвет към ОбС

28. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

МБ/ЛП ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН

____________________________

/д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА /

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню