Покана за Осемнадесето редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

П О К А Н А

На основание чл.  23, ал. /4/, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ОСЕМНАДЕСЕТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен  на 27.12.2012година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:

1. Ново обсъждане на решение № 235 от 29.11.2012 г. на ОбС – Тетевен, за приемане на анализ за изпълнение на Наредбата за упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества и годишния план за приватизация и следприватизационен контрол в община Тетевен за 2012 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

2. Предложение за обсъждане и приемане на "Програма -  2013" - културни и спортни прояви, годишнини и чествания на територията на Тетевенската община.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

3. Предложение за актуализация на бюджета на Община Тетевен за 2012 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

4. Предложение за приемане на план-сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа за битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на община Тетевен за 2013 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

5. Промяна на Решение № 234/29.11.2012 година на Общински съвет - Тетевен. 

Докл.:  Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС

и общинските съветници

Тихомир Койчев Лазаров

Пепа Христова Кунинчанска

Валери Петров Вълчев

Красимир Радев Минчев

6. Предложение за изменение на т. 2 от Решение № 240/29.11.2012 година, относно приключване на ликвидацията на “Спортно-развлекателен център 2009”  ЕООД /в ликвидация/.

Докл.: ПК “ОСФП” към ОбС

7. Предложение за приемане на Правилник за консултативен съвет  на основание чл. 10а, ал. 7 от Закона за туризма.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

8. Предложение за обсъждане и приемане на Декларация за достъпа до спорт в община Тетевен във връзка с Националната кампания "Достъп до спорт в общините".

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за промяна в структурата на Общинска администрация и разкриване на четири работни места по Договор № BG161РО001/3.1-02/2009/013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

 

 

 

 

10. Предложение за издаване на запис на заповед от Кмета на община Тетевен за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG161РО001/4.1-05/2011/005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Регионално Развитие" 2007-2013 г.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

11. Предложение за прекратяване действие на Решение № 632/26.11.2009 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение промяна на поземлен имот с идентификатор 72343.31.163 по КККР на гр. Тетевен - общинска публична собственост.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на части от сграда - ЧОС на държавни структури на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на НЧ "Цачо Ненов 1897 г." с. Гложене имот - общинска собственост.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за отдаване под наем на общински терени, съгласно одобрени схеми по чл. 56 от ЗУТ.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

17. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ./м. “Чокурлуша”/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ./м. “Брайките”/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ./м. “Шипа”./

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ./м. “Бараково Бранище”./

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

21. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

22. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

23. Докладна записка на ПК “Здравеопазване и социална политика” към ОбС.

Докл.: Мария Стойчева – Председател ПК “ЗСП”

24 Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

 

 

МБ/ЛП ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН

____________________________

/д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню