П О К А Н А ЗА ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет

На основание чл.  23, ал. /4/, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен  на 31.01.2013година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:

1. Предложение за приемане на отчет за работата на ОбС - Тетевен и неговите комисии за второто шестмесечие на 2012 година.

Докл.: Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС

2. Предложение за приемане на отчет за изпълнението на приетите актове от  Общински съвет - Тетевен за второто шестмесечие на 2012 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

3. Предложение за приемане на План за работата на ОбС - Тетевен за 2013 година.

Докл.: Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС

4. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на проектите от Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС и ПРСР за второто шестмесечие  на 2012 г.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

5. Предложение за приемане на отчет за извършените дейности в общинските горски територии и резултатите от управлението им през 2012 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

6. Предложение за одобряване на обема дървесина за продажба по ценоразпис и обема дървесдина, който ще се добива за нуждите на община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

7. Предложение за преразглеждане на т. 6 от решение № 24/11.01.2012 година на ОбС – Тетевен.

Докл.: Красимир Минчев – Зам. Председател на ОбС

8. Предложение за създаване на общинско предприятие "Общинско горско стопанство - Тетевен".

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за съгласуване на Годишния план за дейността по вътрешен одит за 2013 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето 2013 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

11. Предложение за приемане на План за енергийна ефективност на Община Тетевен и програма за изпълнението му, съгласно чл. 11, ал.1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ)

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение за приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013 - 2015 г. и Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013 - 2022 г., съгласно чл. 9 и чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за обсъждане и приемане на План за действие на Община Тетевен за подкрепа на интеграционните политики 2012 -2014 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за създаване на общинска телевизионна програма, разпространявана чрез кабелни съобщителни мрежи, с обхват - територията на Община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

15. Писмо с изх. № 1060/27.12.2012 година от Управителя на МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД.

Докл.: ПК “Здравеопазване и социална политика”

16. Предложение за изработване на Общ устройствен план за част от територията на Община Тетевен в обхват следните населени места и техните землища: Български Извор, Галата, Глогово, Градежница и Малка Желязна.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

17. Предложение за промяна на поземлен имот с идентификатор 72343.31.163 по КККР на гр. Тетевен - общинска публична собственост.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение за застраховане на имоти ЧОС, съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на части от сграда - ЧОС на държавни структури на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на НЧ "Цачо Ненов 1897 г." с. Гложене имот - общинска собственост.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

21. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот - ПОС по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОбИ.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

22. Предложение за отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗОС. /”Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва”/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

23. Предложение за отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗОС. /Сдружение “Спортен клуб по шахмат “Тетевен”/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

24. Предложение за отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОС.

Докл.: Цецка Димитрова – общински съветник

25. Предложение за отдаване под наем на общински терени, съгласно одобрени схеми по чл. 56 от ЗУТ.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

26. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ./м. “Чокурлуша”/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

27. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ./м. “Брайките”/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

28. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ./м. “Шипа”./

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

29. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ./м. “Бараково Бранище”./

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

30. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ. /землището на с. Гложене/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

31.  Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ. /землището с. Галата/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

32. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

33. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

МБ/ЛП ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН

___________________________

/д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню