Покана за общо събрание на фондация "Тома Васильов"

Уважаеми г-н/г-жа............................... ,

 

На основание чл. 11, ал. 2 и чл. 10, ал. 1, т. 7

 и  т. 8  от Устава на Общинска фондация “Тома Васильов”, чл. 26 от ЗЮЛНЦ,  се свиква Общо събрание на фондацията на 26.02.2013 година в 16:00 часа в салона на Община Тетевен, пл. “Сава Младенов” № 9 при следния дневен ред:

 

1. Молба от ГАФ “Тетевенски божурчета” и ДИГ “Тетевенче” за отпускане на парични средства , необходими за участието им в Международен многожанров фестивал “СРЕД ПРИЯТЕЛИ”, в гр. Херцег-Нови, Черна гора от 04 до 10 март 2013 година. 

 

При липса на кворум на основание чл. 12, ал. 2 от Устава на Фондацията събранието ще се проведе същия ден в 17:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 

 

Председател на Общо събрание:……/П/.................

                                             /Д-р Мадлена Бояджиева/

 

 

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню