Покана за Двадесето редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

На основание чл.  23, ал. /4/, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен  на 26.02.2013година /Вторник/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:

1. Предложение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

2. Предложение за приемане на отчет касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2012 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

3. Предложение за приемане бюджета на Община Тетевен за 2013 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

4. Предложение за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

5. Предложение за приемане на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

6. Предложение за приемане на Доклад за дейността на МКБППМН при Община Тетевен за 2012 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

7. Предложение за приемане на годишен отчет за 2012 година по изпълнение на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2010-2020 г. на община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

8. Предложение за приемане на годишен отчет за 2012 година по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за създаване на общинско предприятие "Общинско горско стопанство - Тетевен".

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за приемане на изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии собственост на Община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

11. Предложение за одобрение на обема дървесина за 2013 година, който ще се предоставя на местни търговци.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение за изпълнение на т. 2 от Решение № 235/29.11.2012 г. на ОбС - Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Свежест" ЕООД - Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД - Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за обявяване на имот по чл. 6, ал. 1 от ЗОС за имот – частна общинска собственост.

Докл.: инж. Емил Максимов – общински съветник

16. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Малка Желязна/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

17. Предложение за продажба на недвижим имот – ЧОС на собственици на законно построена сграда, съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /Кооперативен пазар, помещение № 3/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /Кооперативен пазар, помещение № 10/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение за одобряване на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 72343.503.537, м. “Свидова”, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

21. Предложение за одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 62579.12.32, м. "Хаджийското", с. Рибарица, обл. Ловеч.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

22. Предложение за изработване Проект за изменение на ПИПУП - ПРЗ в обхват : УПИ ХІХ, отреден за "Паркинг, спортна и детска площадка"; УПИ ХV ІІІ, отреден за "Жилищно застрояване" и УПИ ХХ, отреден за "Озеленяване" от кв. 88 по действащия ПУП на гр. Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

23. Предложение за съгласие за безвъзмездно учредяване на право на прокарване на въздушно електропроводно отклонение от ВЕЛ 20 kv "Лисец" от стълб № 95 до стълб № 95а и изграждане на ел. стълб № 95 и ел. стълб № 95а по тротоара на общинвска улица "Йото Николов Врачев", с. Гложене.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

24. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

МБ/ЛП ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН

___________________________

/д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА /

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню