Покана за Двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

На основание чл.  23, ал. /4/, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен  на 28.03.2013година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:

1.  Ново обсъждане на решение № 313/26.02.2013 година на ОбС – Тетевен.

                                               Докл.:  Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

2. Предложение за одобряване на годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Тетевен 2007-2013 г. за 2012 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

3.Предложение за актуализация на инвестиционната програма за 2013 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

4. Предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Тетевен по реда на Закона за общинския дълг.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

5. Предложение за издаване запис на заповед от Кмета на община Тетевен за обезпречаване на авансово плащане по Договор № BG161PO001/4.1-03/2010/038 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма  “Регионално развитие” 2007-2013 г.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

6. Предложение за кандидатстване с проектно предложение “Ремонт и реконструкция на Читалище “Съгласие 1869 г.”, гр. Тетевен, Община Тетевен по “Програма за развитие на селските райони”, Мярка 322 – “Обновяване и развитие на населените места”.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

7. Предложение за за кандидатстване с проектно предложение “Реконструкция и доизграждане на централна градска част, гр. Тетевен, Община Тетевен по “Програма за развитие на селските райони”, Мярка 322 – “Обновяване и развитие на населените места”.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

8. Предложение за приемане на план за приватизация съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗПСПК.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за предоставяне на дървесина от гори, собственост на община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за преразглеждане на т. 6 от решение № 24/11.01.2012 г. на ОбС - Тетевен

Докл.:  Красимир Минчев – Зам. Председател на ОбС-Тетевен

11. Предложение за откриване процедура за построяване на заведение за обществено хранене на територията на с. Рибарица, м. “Костина”.

Докл.: инж. Нако Наков – Председател ПК “ТСУБРП”

12. Предложение за приспадане разходи по договор за наем.

            Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за отстъпване право на строеж по реда на чл. 37 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на общината, при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС. /с. Глогово/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на общината, при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС. /с. Гложене/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС. /с. Градежница – АОС № 2852/2013 г./

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

17. Предложение за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС. /с. Градежница – АОС № 2851/2013 г./

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС. /гр. Тетевен/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на части от сграда - ЧОС на държавни структури на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение за отдаване под наем на имот - ПОС /здравен кабинет/ за извършване на първична извънболнична медицинска помощ.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

21. Предложение за отдаване под наем на помещение - ЧОС по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗОС. /Сдружение ”Спортен клуб по шахмат”/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

22. Предложение за отдаване под наем на помещение - ЧОС по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗОС. /Съюз на офицерите и сержантите от запаса по резерва/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

23. Предложение за отдаване под наем на обособена част от имот - ЧОС по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

24. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 37п, ал. 1 от ЗСПЗЗ. /землище с. Малка Желязна/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

25. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ. /землище с. Галата/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

26. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ. /землища на с. Галата и с. Български Извор/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен        

27. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ. /землище гр. Тетевен/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

28. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ. /землище с. Гложене - "МУРАТИ" ООД/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

29. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ. /землище с. Гложене - "АГРОЕКСПОРТ 75" ООД/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

30. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ. /землище с. Малка Желязна/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

31. Предложение за отразяване на поземлен имот в КВС с. Галата, съгласно скица - проект.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

32. Предложение за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по реда на чл. 193 от ЗУТ. /землище с. Рибарица/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен                                

33. Предложение за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по реда на чл. 193 от ЗУТ. /землище с. Гложене/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

34. Предложение за одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 72343.500.5454, м. "Лъчките, гр. Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

35. Докладна записка на ПК “Здравеопазване и социална политика” към ОбС.

                                               Докл.: Мария Стойчева – Председател ПК “ЗСП”

36. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

 

 

 МБ/ЛП                                                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН              

                                                  ___________________________

                                                                 /д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА /

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню